1. Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61
  odcinek III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z
  ul. Wolską
 2. Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61
  odcinek III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z
  ul. Wolską
 3. Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61
  odcinek III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z
  ul. Wolską

Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Postęp robót

Październik 2019 r.  - Wprowadzono czasową organizację ruchu: na ul. Krętej, od ul. Wolskiej do ul. Polnej strona lewa, od wiaduktu do ul. Strużańskiej strona prawa, droga wewnętrzna do ul. Sybiraków, w rejonie ul. Polnej/DK61 strona lewa.  

Roboty drogowe:

- Prace utrzymaniowe przy COR, 

- Roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu,

- Rozbiórka budynku na działce 127/6 

- Wymiana gruntu km 24+090  24+430 jezdnia lewa (profilowanie i zagęszczenie podłoża), km 25+500 25+543 str. lewa

- Roboty ziemne – wymiana gruntu w km 25+080

- Roboty ziemne – wykopy na DK61 km 23+748  23+875 strona lewa, DK61 km 25+440  25+500 str. lewa 

- Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej - km 24+090  24+430 str. lewa

- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej na DK61 km 24+780  km 25+000 str. prawa, km 25+200  km 25+350

- Wykonanie platformy roboczej pod palownicę - str. prawa, lewa

- Wykonanie objazdu tymczasowego z płyt betonowych  w rejonie ul. Polnej/DK61 str. lewa.  

- Wykonanie rozbiórek pod Wodociąg Północny w km ok. 25+410 str. prawa

- Roboty ziemne, usunięcie ziemi urodzajnej, wykopy, wymiana DK61 km 25+080  25+350

- Rozbiórka nawierzchni jezdni km 25+100  km 25+500

Roboty elektroenergetyczne SN i nN:

- Ułożenie kabla SN od km 23+800 – 23+900

- Ułożenie kabla SN od km 23+900 – 24+000

- Usunięcie kolizji energetycznych w rejonie sieci linii napowietrznej SN – odc. od km 24+950  25+130 str. lewa i km 25+050  25+383.

- wykonanie przewiertów pod istniejącą drogą

- Budowa stacji transformatorowej w km 25+050 

- Budowa linii kablowej nN od stacji ST0008 w km  25+050

- Budowa linii kablowej SN od stacji ST0008 w  km 25+050

Roboty teletechniczne:

- Budowa kanalizacji teletechnicznej „Orange” od studni nr 14 (km 24+500) do studni nr 17 (km 24+640)

- Budowa studni teletechnicznych „Orange” – 4 kpl studni teletechnicznych 

- Budowa kanalizacji teletechnicznej „Orange” od studni nr 10 (km 24+250) do studni nr 14 (km 24+500)

- Budowa studni teletechnicznych „Orange”– 8 kpl studni

Roboty sanitarne - Gaz:

- Kolizja G21-G22  – od km 24+900 do 25+160 -przepięcie gazociągu do istniejącej sieci

- Kolizja G15-G16 oraz G13-G14 – przepięcie gazociągu do istniejącej sieci w km  24+287 i 24+500

- Kolizja G25-G26 – wykonanie przewiertu w km 25+340

- Przebudowa Kolizji G9-G10 w km 24+180

- Przebudowa Kolizji G3-G4 od km 23+870 do km 24+080

Roboty sanitarne - Kanalizacja deszczowa:

- Budowa na odcinku D16-D17 od km 24+420 do km 24+445

- Budowa na odcinku D2-D4 (DN600); 

- Budowa na odcinku D3-D3.2.1 km 24+900 do 24+975(DN300)

- Budowa na odcinku D6-D9 (DN600)

Roboty sanitarne - Przebudowa wodociągów (Wykonanie przewiertów pod rury osłonowe):

- Kolizja W1-W2 w km 23+765

- Kolizja W3-W4 w km 23+902

- Kolizja W5-W6 w km 23+952

- Kolizja W7.1-W7.2 w km 25+083

- Kolizja W12-W13 w km 25+273

Zabezpieczenie Wodociągu Północnego

- Wykonano zabezpieczenie wodociągu Północnego DN1450 mm rurą dwudzielną DN1640mm, a rurę DN400 mm rurą dwudzielną DN508 mm - DK61 w km 25+410 str. lewa 

- Zabezpieczenie ciepłociągu płytami żelbetowymi o wym. 3,5x1,0x0,15 m na DK61 w km 23+845 strona lewa.

Roboty mostowe:

- wbicie pali prefabrykowanych 40x40 pod obiekt: w ciągu DK61 Jezdnia lewa – 20szt, 

- wbicie pali prefabrykowanych 40x40 pod obiekt: w ciągu DD G – H – 12 szt. + 1szt kotwiący

- wbicie pali prefabrykowanych 40x40 pod obiekt w ciągu DD C -D – 14 szt.

- wykonanie testów dynamicznych obciążenia pali 40x40 dla obiektów: w ciągu DK61 Jezdnia lewa, w ciągu DD G - H, w ciągu DD C - D

- wykonanie wykopów fundamentowych pod obiekty w ciągu DK61 Jezdnia lewa, w ciągu DD G - H, w ciągu DD C - D

- wbicie ścianki szczelnej stalowej dla zabezpieczenia wykopu na czas realizacji obiektu w ciągu lewej jezdni DK61 w km 25+045

 

 

Wrzesień 2019 r. - prowadzono prace utrzmaniowe przy czasowej organizacji ruchu, prowadzono roboty przy wymianie gruntu, usuwano ziemię urodzajną na DK61 od km 24+660 do km 24+930 strona lewa, rozpoczęto rozbiórkę budynku na działce 127/6 w km ok.25+530 strona lewa, wykonywano roboty przy kanalizacji deszczowej od km 23+740 do km 23+820 i od km 24+460 do km 24+580 oraz od km 24+660 do km 24+970, ułożono rury osłonowe przy istniejącym ciepłociągu w km 23+845, wykonano roboty przy usunięciu kolizji sieci gazowych w km 23+750 strona lewa oraz w km 25+025 strona lewa i od km 24+900 do km 25+160, zabezpieczono ropociagi PERN na DK61 w km 25+450 strona lewa.

 

Sierpień 2019 r. - prowadzono prace utrzmaniowe przy czasowej organizacji ruchu, prace przy wycince drzew i krzewów kolidujące z pracami elektroenergetycznymi na odcinku DK61 od km 25+383 do km 25+543, roboty elektronenrgetyczne SN i nN na odcinku 160m, zdjęcie ziemi urodzajnej strona lewa na odcinku DK61 od km 25+383 do km 25+543, wykonanie rurociągu tymczasowego na zrzut wody do odwodnienia wykopu przy zabezpieczeniu wodociągu północnego w km 25+400.

 

 

Lipiec 2019 r. - w dniu 05.07.2019 r. została wydana decyzja ZRID nr 83/SPEC/2019 dla zadania "Rozbudowa DK61 na odcinku od km 1+634,82 do km 1+794,82 - w ramach zadania "Rozbudowa drogi krajowej nr 61 do parametrów klasy GP na odcinku Legionowo - Zegrze Południowe wg wariantu III na odcinku A i wg wariantu I na odcinku B", z wyłączeniem zatoki autobusowej na odcinku od km 1+732 do km 1+793" i ruszyły prace związane z przygotowaniem zaplecza budowy.

 

 

Czerwiec 2019 r. - ze względu na brak decyzji ZRID wykonywano tylko prace utrzymaniowe.

 

 

Maj 2019 r. - ze względu na brak decyzji ZRID wykonywano tylko prace utrzymaniowe TOR oraz koszono trawę.

 

 

Kwiecień 2019 r. - ze względu na brak decyzji ZRID wykonywano tylko prace utrzymaniowe.

 

 

 

Marzec 2019 r. - ze względu na brak decyzji ZRID wykonywano tylko prace zabezpieczające oraz utrzymaniowe.

 

 

Luty 2019 r. - prowadzono prace budowlane nad: budową kanalizacji deszczowej, przebudową kanalizacji sanitarnej, budową sieci gazowej wraz z przewiertami pod DK61 oraz prace rozbiórkowe dróg pod wykonanie kanalizacji deszczowej. 

 

 

 

Styczeń 2019 r. - kontynuowano prace budowlane nad: przebudową kanalizacji sanitarnej, wymianą gruntu w rejonie Kanału Bródnowskiego oraz rozpoczęto prace przy wykonywaniu sieci gazowej. Wprowadzono tymczasową organizację ruchu ETAP 2.

 

 

 

Grudzień 2018 r. - kontynuowano prace budowlane - budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Strużańskiej do ul. Piaskowej oraz rozpoczęto wymianę gruntu w rejonie Kanału Bródnowskiego.

 

 

Listopad 2018 r. - wprowadzono tymczasową organizację ruchu ETAP 1 i rozpoczęto prace budowlane - budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Strużańskiej do ul. Piaskowej.

 

 

Październik 2018 r. - rozpoczęto prace przygotowawcze polegające na poszerzeniu istniejącej jezdni DK61 na odcinku od ul. Strużańskiej do ul. Polnej w kierunku Zegrza. Planuje się że poszerzenie będzie użytkowane do czerwca 2019 r. tj. 8 miesięcy.

 

Obecnie trwają prace nad Projektami Wykonawczymi.

 

Maj 2018 r. - prace przy usuwaniu karp zostały przerwane ze względu na zaplątanie karp w sieci podziemne i zostaną wznowione w czasie przebudowy infrastruktury podziemnej. W dniu 25.05.2018 r. Wykonawca, zgodnie z Warunkami Kontraktu oraz w celu spełnienia Wymaganych Minimalnych Ilości Wykonania - Kamień Milowy nr 1, złożył Wniosek o wydanie zamiennej decyzji ZRID, decyzji ZRID oraz zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.

 

 

Kwiecień 2018 r. - teren po wycince został uprzątnięty i trwały prace przy segregowaniu i układaniu drewna na placu składowym. Wykonawca przystąpił do usuwania karp pozostałych po wycince drzew. 

 

 

Przed okresem ochronnym czyli do końca lutego wycięto wszystkie zaplanowane do wycinki drzewa i krzewy. W marcu 2018 r. - prowadzone były prace porządkowe po wycince drzew i krzewów. Karpy drzew będą usuwane w dogodnym czasie, ze względu na zmarzniętą ziemię i zaplątanie karp w sieci podziemne.  

 

 

Zostały wykonane prace projektowe, pozyskane były uzgodnienia Warunków Technicznych od gestorów sieci, przeprowadzane zostały analizy:

 • akustyczna - związana z rozplanowaniem ekranów akustycznych,
 • środowiskowa - związana z ustaleniem możliwości zlokalizowania przejść dla zwierząt. Na potrzeby tej analizy zostały zamontowane fotopułapki w rejonie kanału Bródnowskiego.

 

 

W okresie grudzień 2017 r. - luty 2018 r. prowadzone były prace przygotowawcze polegające na wycince drzew i krzewów, które były poprzedzone kontrolą saperską.