1. Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61
  odcinek III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z
  ul. Wolską
 2. Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61
  odcinek III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z
  ul. Wolską
 3. Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61
  odcinek III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z
  ul. Wolską

Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Postęp robót

 

Kwiecień 2020 r.

 

Roboty drogowe:

- Prace utrzymaniowe przy COR 

- Przygotowanie podłoża - DK61 km 25+180 do km 25+350 strona lewa, droga dojazdowa G-H km 0+107 do km 0+605 – ok. 5000 m2

- Roboty ziemne – nasyp - DK61 km 25+045 do km 25+180 strona lewa, km 24+950 do km 25+035 strona lewa, km. 24+660 do km 24+930 strona lewa, od ul. Wolskiej do obiektu C-D – ok. 4200 m

- Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej gr. 17 cm - DK61 km 24+950 do km 25+035 strona lewa, km 23+895 do km 24+000 strona lewa, km 25+350 do km 25+543 strona lewa, km. 24+660 do km 24+930 strona lewa - ok. 4200 m2

- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej gr. 22 cm - DK61 km 24+950 do km 25+035 strona lewa, km 25+050 do km 25+350 strona lewa,  km. 24+660 do km 24+930 strona lewa, km 23+895 do km 24+000 strona lewa, km 25+350 do km 25+543 strona lewa- ok. 5200 m2   

- Podbudowa pomocnicza pod zatokę autobusową - DK61 km 24+983 do km 25+032 strona lewa - ok. 130 m2

- Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem C1,5/2 (odcinek próbny) - Droga dojazdowa G-H km 0+110 do km 0+605

- Krawężniki kamienne - DK61  km 23+895 do km 24+000 jezdnia lewa, strona lewa i prawa, km 24+000 do km 24+ 075 jezdnia lewa, str. lewa i prawa, km 24+950 do km 25+250  jezdnia lewa, str. lewa i prawa, km 24+660 do km 24+930 jezdnia lewa, str. lewa i prawa, km 25+250 do km 25+543  jezdnia lewa, str. lewa i prawa – ok. 2100 mb

- Przygotowanie podłoża pod chodniki i ścieżkę rowerową - DK61 km 23+748 do km 23+870 strona lewa, km 24+660 do km 24+930 strona lewa, km 24+200 do km 24+620 strona lewa, km 24+200 do km 24+620 strona lewa, km 23+748 do km 23+870 strona lewa, km 23+895 do km 24+000 strona lewa

- Roboty brukarskie – chodniki i ścieżka rowerowa - DK61 km 24+200 do km 24+600 strona lewa

 

Roboty elektryczne - oświetlenie:

- Budowa linii kablowej oświetleniowej  km 23+700 – 24+070; km 24+610 – 24+170.

 

Roboty teletechniczne – Usunięcie kolizji teletechnicznych:

- Przesunięcie słupów telekomunikacyjnych.

 

Roboty teletechniczne – Budowa kanału technologicznego:

- Budowa kanału technologicznego  km 23+700 – 24+070; km 24+610 - 24+170,

- Budowa studni kanału technologicznego. 

 

Roboty sanitarne – Kanalizacja deszczowa:

- Wykonanie wpustów w km 24+975 – 25+543 jezdnia lewa – 17 wpustów

 

Obiekty mostowe:

 

Obiekt w ciągu drogi G-H:

- Betonowanie i zbrojenie kapy chodnikowej,

- Izolacja płyty pomostu.

 

Obiekt w ciągu drogi DK61 Jezdnia Lewa:

- Betonowanie i zbrojenie kapy chodnikowej,

- Izolacja płyty pomostu.

 

Obiekt w ciągu drogi C-D:

- Betonowanie i zbrojenie kapy chodnikowej, 

- Izolacja płyty pomostu.

 

 

Inne obiekty inżynierskie:

- Montaż belek podwalinowych pod ekrany akustyczne - 146 m2

 

Mur oporowy S2:

- wykopy,

- wykonanie chudego betonu,

- montaż zbrojenia oczepu,

- montaż desek gzymsowych.

 

Marzec 2020 r.

 

Roboty drogowe:

- Prace utrzymaniowe przy COR, 

- Wprowadzenie COR - przywrócenie ruchu ul. Sybiraków, 

- Roboty ziemne – wykopy, wymiana - DK61 km 23+895 do km 24+075 strona lewa, Droga dojazdowa GH  km 0+175 do km 0+200, DK61 od km 25+445 do km 25+500 strona lewa – ok. 2300 m3,

- Przygotowanie podłoża - DK61 km 25+180 do km 25+543 strona lewa – ok. 3267 m2,

- Przygotowanie podłoża pod nasyp - DK61 km 25+045 do km 25+180 strona lewa – ok. 1620 m2,

- Przygotowanie podłoża pod nasyp - Droga dojazdowa GH – ok 630 m2,

- Przygotowanie podłoża pod nasyp - DK61 km 24+950 do km 25+035 strona lewa – ok. 1000 m2,

- Roboty ziemne - przygotowanie podłoża - DK61 ok. km 24+430 do km 24+620 strona lewa– 2042 m2,

- Roboty ziemne – nasyp - DK61 km 25+045 do km 25+180 strona lewa – 540 m3,

- Roboty ziemne – nasyp - DK61 ok. km 24+660 do km 24+930 strona lewa – 2160 m3,

- Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej gr. 17 cm - DK61 od km 24+000 do km   24+075 strona lewa- ok. 700 m2,

- Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej gr. 17 cm - DK61 ok. km 24+390 do km 24+620 strona lewa - 2322 m2,

- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej gr. 22 cm (80%) - DK61 km 23+748 do km 23+865 strona lewa - ok. 1000 m2,

- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej gr. 22 cm (80%) - DK61 od km 24+390 do km 24+620 strona lewa – ok. 2184 m2,

- Przygotowanie podłoża pod zatoki autobusowe- DK61 km 23+815 do km 23+870 strona lewa, km 24+230 do km 24+286 strona lewa, km 24+548 do km 24+610 strona lewa- ok. 520 m2,  

- Podbudowa pomocnicza pod zatoki autobusowe - DK61 km 23+815 do km 23+870 strona lewa, km 24+230 do km 24+286 strona lewa, km 24+548 do km 24+610 strona lewa- ok. 450 m2,

- Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem C1,5/2 (warstwa gruntu - pospółka) - Ul. Sybiraków km 0+000 do km 0+060 – 923m2,

- Krawężniki kamienne - DK61 km 23+755 do km 23+845 jezdnia lewa strona prawa, DK61 km 24+210 do km 24+610 jezdnia lewa strona prawa – 890 mb,

- Ściana oporowa z prefabrykatów betonowych - DK61 km 24+660 do km 24+762 strona lewa,

 

 Roboty elektroenergetyczne SN i nN:

- Budowa słupów nN w km 24+000 – 24+500 – 10 kpl,

- Budowa linii napowietrznej nN w km 24+000 – 24+500 – 500 m.

 

Roboty teletechniczne:

- Budowa kanalizacji teletechnicznej „Orange” od studni 32 do studni 36 – ok. 100m. 

 

Roboty sanitarne - Kanalizacja deszczowa:

- Wykonanie 6 szt. wpustów w km 24+660 – 24+900 jezdnia lewa,

- Wykonanie 3 szt. wpustów w km 23+950 – 24+100 jezdnia lewa, 

- Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od studni D28 do studni D28.1 w km 24+065.

 

 Roboty sanitarne – Gaz:

- Wykonano przebudowę kolizji gazowych G27-G28 i G29-G30,

- Zakończono przebudowę kolizji gazowych.

 

Roboty wodociągowe:

- Przebudowa kolizji W3-W4 w km 23+910.

 

Budowa Kanału Bródnowskiego:

- Wykonanie i umocnienie Kanału Bródnowskiego pomiędzy obiektem mostowym a DK61. 


Budowa zbiorników retencyjnych:

- Zakończono prace związane z umacnianiem zbiorników retencyjnych nr 1 i nr 2 płytami ażurowymi.

 

Roboty mostowe:

- montaż słupów stalowych ekranów akustycznych - 58szt, 

- deskowanie i betonowanie głowic pali – 58szt.

 

Mur oporowy S2:

- wbicie ścianki stalowej do wykonania muru oporowego S2 – około 200,0m2. 

 

 

Luty 2020 r.

 

Roboty drogowe:

- Prace utrzymaniowe przy COR, 

- Wprowadzenie COR - zamknięcie ul. Sybiraków - DK61 km 24+080,

- Roboty ziemne – wykopy, wymiana - DK61 km 24+430 do km 24+620, strona lewa - ok. 1100 m3, 

- Roboty ziemne – wykopy, wymiana - DK61 km 24+950 do km 25+035, strona lewa - ok. 3000 m3,  

- Roboty ziemne – nasypy na DK61 od km 24+660 do km 24+930 strona lewa - ok. 900 m3,   

- Roboty ziemne – przygotowanie podłoża - DK61 ok. km 24+430 do km 24+620, strona lewa - ok. 2300 m2,

- Roboty przygotowawcze - wycinka drzew - DK61 ok. km 25+560, strona prawa - 2 szt.

 

Roboty elektroenergetyczne SN i nN:

- Ułożenie kabla SN od km 25+400 do km 25+600 - ok. 200m,

- Ułożenie kabla nN od km 24+750 - 24+800 - ok. 50m,

- Budowa słupów nN w km 24+000 - 24+500.


 

Roboty teletechniczne:

- Budowa kanalizacji teletechnicznej „Orange” od studni 32 do studni 36 – ok. 100m,

- Budowa studni – 3 szt. 

 

 

Roboty sanitarne - Kanalizacja deszczowa:

- Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od studni D36 do studni D35,

- Wpusty w km 25+130 - 25+543 - jezdnia lewa.

 

Roboty sanitarne – Gaz:

- Przełączono do sieci kolizje gazociągów:G1-G2 i G3-G4.

 

Roboty wodociągowe:

- Przebudowa kolizji W3-W4 w km 23+910.

 

Budowa kanału Bródnowskiego:

- Kontynuacja prac związanych z umocnieniem kanału Bródnowskiego ( wykonywanie półki dla zwierząt).


Budowa zbiorników retencyjnych:

- Wykonano wykopy zbiorników retencyjnych nr 1 i nr 2, rozpoczęto umacnianie dna i skarp zbiorników płytami ażurowymi.

 

Roboty mostowe:

- roboty izolacyjne (ułożenie papy) pod kapami obiektów mostowych DK61, C-D, G-H,

- montaż desek gzymsowych i kotew talerzowych na obiektach mostowych w ciągu drogi DK61 JL oraz G – H,

- montaż krawężników na obiektach mostowych w ciągu drogi DK61 JL oraz G – H, 

- montaż drenów na izolacji za krawężnikiem od strony kapy i pod krawężnikiem na obiektach mostowych w ciągu drogi DK61 JL oraz G – H, 

- montaż zbrojenia kap chodnikowych na długości ustroju nośnego dla obiektów w ciągu drogi DK61 JL oraz G-H,

- betonowanie kap chodnikowych C35/45 na długości ustroju nośnego dla obiektów w ciągu drogi DK61 JL oraz G-H,

- wykonanie drenaży za płytami przejściowymi DK61 JL,

- montaż desek gzymsowych wys. 50cm na skrzydełkach podpór kładki kompozytowej, 

- betonowanie gzymsów na skrzydełkach podpór kładki kompozytowej,

- izolacja powłokowa podpór kładki kompozytowej, 

- zasypka podpór kładki kompozytowej.

 

Inne roboty inżynierskie:

- wiercenie pali pod ekrany EL1 – EL8 – wywiercono 40 pali.

 

Styczeń 2020 r.

 

Roboty drogowe:

- Prace utrzymaniowe przy COR, 

- Wymiana gruntu na DK61 w km ok. 25+045 strona prawa oraz w km 25+020 strona prawa,

- Roboty ziemne –wymiana na DK61 od km 25+045 do km 25+350 strona lewa, 

- Roboty ziemne – wykopy na DK61 od km 24+430 do km 25+035 strona lewa,  

- Roboty ziemne – nasypy na DK61 od km 24+660 do km 24+930 strona lewa,   

- Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej - od km 23+748 do km 23+865.

 

Roboty elektroenergetyczne SN i nN:

- Demontaż słupów i kabli SN w km 24+000 do km 25+020.


Roboty teletechniczne:

- Budowa kanalizacji teletechnicznej „Orange” od studni 24 do studni 32 – ok. 300m 

- Budowa studni – szt. 8 


Roboty sanitarne - Kanalizacja deszczowa:

- Budowa kanalizacji deszczowej  od km 25+050 do km  25+543.

 

Roboty sanitarne – Gaz:

- Przebudowa gazociągu/kolizji: G3-G4.

 

Budowa kanału Bródnowskiego:

- Kontynuacja prac związanych z wykopem i umocnieniem kanału Bródnowskiego w km 25+045.

 
Roboty mostowe:
- ułożenie geokompozytu na ścianach przyczółków obiektów mostowych: w ciągu DK61 jezdnia lewa, w ciągu drogi dojazdowej G–H, w ciągu drogi dojazdowej C-D, 
- wykonanie zasypek podpór i stożków obiektów: w ciągu DK61 jezdnia lewa, w ciągu drogi dojazdowej G–H, w ciągu drogi dojazdowej C–D, 
- wykonanie wylewek z betonu C12/15 pod zbrojenie płyt przejściowych dla obiektów: w ciągu DK61 jezdnia lewa, w ciągu drogi dojazdowej G – H, w ciągu drogi dojazdowej C-D, 
- montaż zbrojenia i deskowania płyt przejściowych dla obiektów: w ciągu DK61 jezdnia lewa, w ciągu drogi dojazdowej G–H, w ciągu drogi dojazdowej C-D,
- betonowanie płyt przejściowych dla obiektów: w ciągu DK61 jezdnia lewa, w ciągu drogi dojazdowej G–H, w ciągu drogi dojazdowej C-D,
- wykonanie koszy gabionowych dla obiektów mostowych: w ciągu DK61 jezdnia lewa, w ciągu drogi dojazdowej G–H, w ciągu drogi dojazdowej C-D,
- wykopy pod podpory kładki,
- wylewka pod zbrojenie podpór kładki z betonu C12/15, 
- zbrojenie i deskowanie podpór kładki,
- betonowanie podpór kładki z betonu C35/45, 
- montaż przęsła kładki kompozytowej.
 
Inne roboty inżynierskie:
- wykonanie pali wierconych pod ekrany akustyczne na lewej jezdni. 

 

Grudzień 2019 r.

 

Roboty drogowe:

- Prace utrzymaniowe przy COR,

- Odtworzenie konstrukcji trasy głównej DK61 w km 25+410 po pracach związanych z zabezpieczeniem wodociągu północnego,

- Rozbiórka budynku na działce 16/2 w km 25+535 str. prawa,

- Roboty ziemne – wykopy, wymiana w km ok. 25+045 strona prawa,

- Usunięto objazd tymczasowy z płyt betonowych po robotach związanych z zabezpieczeniem wodociągu północnego: km 25+410 str. lewa.

 

Roboty elektroenergetyczne SN i nN:

- Ułożenie kabla SN od km 24+150 do km  24+780, 

- Ułożenie kabla SN od km 24+780 do km  25+000. 

 

Roboty teletechniczne:

- Budowa kanalizacji teletechnicznej „Orange” od studni nr 1 do studni nr 3, 

- Budowa kanalizacji teletechnicznej „Orange” od studni nr 20 (km 24+850) do studni 24,

- Budowa studni.

 

Roboty sanitarne - Kanalizacja deszczowa:

- Wykonano kanalizację deszczową od studni D45 do studni D46 od km 25+290 do km 25+320, 

- Zakończono adaptacje studni kanalizacji deszczowej od km 24+420 do km 24+660,

- Wykonano likwidację ciepłociągu km 23+970 do 24+030.

 

Roboty sanitarne - Przebudowa wodociągów:

- Wykonano przełączenie kolizji W1-W2 w km 23+765,

- Wykonano przełączenie kolizji W5-W6 w km 23+952,

- Wykonano przełączenie kolizji W7-W11 od km 25+080 do km 25+230,

- Wykonano przełączenie kolizji W12-W13 w km 25+273,

- Wykonano przełączenie kolizji W14-W15 w km 25+295,

- Wykonano przełączenie kolizji W16-W17 w km 25+315.

 

Przebudowa kanalizacji sanitarnej:

- Przebudowano kanalizację sanitarną na odcinku Si1-S6 od km 24+475 do km 24+62.

 

Zabezpieczenie Wodociągu Północnego:

- Zakończono roboty przy zabezpieczeniu wodociągu Północnego.


Budowa kanału Bródnowskiego:

- Wykonywanie wykopów i umacnianie Kanału  na DK61 w km ok. 25+045. 

 

Zbiorniki retencyjne:

- Zlikwidowano przepompownię oraz odcinki kanalizacji deszczowej w km 24+480 do 24+610.

 

Roboty mostowe:

- Wykonanie deskowania ścian, skrzydeł i ustroju nośnego dla obiektów,  

- Wykonanie zbrojenia ścian, skrzydeł i ustroju nośnego dla obiektów,

- Montaż sączków odwadniających dla obiektów mostowych,

- Montaż kotew talerzowych dla obiektów mostowych,

- Betonowanie trzonów, skrzydeł i płyt ustrojów nośnych obiektów,

- Wykonanie izolacji powłokowej korpusów obiektów.

 

Listopad 2019 r.

Roboty drogowe:

- Prace utrzymaniowe przy COR, 

- Wymiana gruntu od km 25+020 do km 25+543 jezdnia lewa, 

- Roboty ziemne – wykopy w km 25+045 strona prawa, 

- Roboty ziemne - wykopy od km 24+000 do km 24+075 strona lewa, 

- Roboty ziemne - usunięcie warstwy ziemi urodzajnej  od km 24+000 do km 24+075 strona lewa, 

- Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej  na DK61 od km 24+660 do km 24+900,

- Roboty ziemne – zagęszczanie podłoża od km 23+748 do km 23+875 strona lewa, 

- Roboty ziemne - wymiana warstwy podłoża gruntowego DK61 od km 23+748 do km 23+875 strona lewa,

- Rozbiórka budynku na działce 16/2 w km 25+535 strona prawa, 

- Rozbiórka budynku na działce 127/6 w km 25+535 strona lewa. 

 

Roboty elektroenergetyczne SN i nN:

- Wykonanie wykopu pod kabel SN od km 24+150 do km  24+780, 

- Budowa stacji transformatorowej w km 24+780 strona prawa. 

 

Roboty teletechniczne:

- Budowa kanalizacji teletechnicznej „Orange” od studni nr 17 (km 24+680) do studni nr 20 (km 24+850), 

- Budowa studni teletechnicznych „Orange” – 4 kpl studni teletechnicznych.

 

Roboty sanitarne - Gaz:

- Kolizja G9-G10 - przepięcie gazociągu do istniejącej sieci w km 24+180, 

- Kolizja G23-G24 – przepięcie gazociągu do istniejącej sieci w km 25+285,

- Kolizja G25-G26 – przepięcie gazociągu do istniejącej sieci w km 25+340.

 

Roboty sanitarne - Kanalizacja deszczowa:

- Budowa kanalizacji na odcinku D38-D45 – 181m (DN400) od km 25+128 do km 25+290,

- Kontynuacja adaptacji studni kanalizacji deszczowej.

 

Roboty sanitarne - Przebudowa wodociągów:

- Usunięcie kolizji W1-W2 w km 23+765 bez przepięcia do sieci,

- Usunięcie kolizji W5-W6 w km 23+952 bez przepięcia do sieci,

- Usunięcie kolizji W7-W11 od km 25+080 do km 25+230. 

 

Zabezpieczenie Wodociągu Północnego:

- Wykonano zabezpieczenie wodociągu Północnego DN1450 mm rurą dwudzielną DN1640mm, a rurę DN400 mm rurą dwudzielną DN508 mm - DK61 w km 25+410 str. prawa (odwodnienie wykopu, roboty ziemne, montaż rury dwudzielnej).

 

Budowa kanału Bródnowskiego:

- Wykonywanie wykopów i umacnianie Kanału. 

 

Roboty mostowe:

- rozkucie pali prefabrykowanych pod obiektami,

- wykonanie próbnych statycznych obciążeń pali prefabrykowanych, 

- wykonanie deskowania ścian, skrzydeł i ustroju nośnego dla obiektów, 

- wykonanie zbrojenia ścian, skrzydeł i ustroju nośnego dla obiektów,

- Dostawa przęsła kładki kompozytowej  - dostarczono w miejsce składowania (GDDKiA Rejon Boża Wola) w dniu 23.11.2019 r.

 

Październik 2019 r. 

Wprowadzono czasową organizację ruchu: na ul. Krętej, od ul. Wolskiej do ul. Polnej strona lewa, od wiaduktu do ul. Strużańskiej strona prawa, droga wewnętrzna do ul. Sybiraków, w rejonie ul. Polnej/DK61 strona lewa.  

 

Roboty drogowe:

- Prace utrzymaniowe przy COR, 

- Roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu,

- Rozbiórka budynku na działce 127/6 

- Wymiana gruntu km 24+090  24+430 jezdnia lewa (profilowanie i zagęszczenie podłoża), km 25+500 25+543 str. lewa

- Roboty ziemne – wymiana gruntu w km 25+080

- Roboty ziemne – wykopy na DK61 km 23+748  23+875 strona lewa, DK61 km 25+440  25+500 str. lewa 

- Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej - km 24+090  24+430 str. lewa

- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej na DK61 km 24+780  km 25+000 str. prawa, km 25+200  km 25+350

- Wykonanie platformy roboczej pod palownicę - str. prawa, lewa

- Wykonanie objazdu tymczasowego z płyt betonowych  w rejonie ul. Polnej/DK61 str. lewa.  

- Wykonanie rozbiórek pod Wodociąg Północny w km ok. 25+410 str. prawa

- Roboty ziemne, usunięcie ziemi urodzajnej, wykopy, wymiana DK61 km 25+080  25+350

- Rozbiórka nawierzchni jezdni km 25+100  km 25+500

 

Roboty elektroenergetyczne SN i nN:

- Ułożenie kabla SN od km 23+800 – 23+900

- Ułożenie kabla SN od km 23+900 – 24+000

- Usunięcie kolizji energetycznych w rejonie sieci linii napowietrznej SN – odc. od km 24+950  25+130 str. lewa i km 25+050  25+383.

- wykonanie przewiertów pod istniejącą drogą

- Budowa stacji transformatorowej w km 25+050 

- Budowa linii kablowej nN od stacji ST0008 w km  25+050

- Budowa linii kablowej SN od stacji ST0008 w  km 25+050

 

Roboty teletechniczne:

- Budowa kanalizacji teletechnicznej „Orange” od studni nr 14 (km 24+500) do studni nr 17 (km 24+640)

- Budowa studni teletechnicznych „Orange” – 4 kpl studni teletechnicznych 

- Budowa kanalizacji teletechnicznej „Orange” od studni nr 10 (km 24+250) do studni nr 14 (km 24+500)

- Budowa studni teletechnicznych „Orange”– 8 kpl studni

 

Roboty sanitarne - Gaz:

- Kolizja G21-G22  – od km 24+900 do 25+160 -przepięcie gazociągu do istniejącej sieci

- Kolizja G15-G16 oraz G13-G14 – przepięcie gazociągu do istniejącej sieci w km  24+287 i 24+500

- Kolizja G25-G26 – wykonanie przewiertu w km 25+340

- Przebudowa Kolizji G9-G10 w km 24+180

- Przebudowa Kolizji G3-G4 od km 23+870 do km 24+080

 

Roboty sanitarne - Kanalizacja deszczowa:

- Budowa na odcinku D16-D17 od km 24+420 do km 24+445

- Budowa na odcinku D2-D4 (DN600); 

- Budowa na odcinku D3-D3.2.1 km 24+900 do 24+975(DN300)

- Budowa na odcinku D6-D9 (DN600)

 

Roboty sanitarne - Przebudowa wodociągów (Wykonanie przewiertów pod rury osłonowe):

- Kolizja W1-W2 w km 23+765

- Kolizja W3-W4 w km 23+902

- Kolizja W5-W6 w km 23+952

- Kolizja W7.1-W7.2 w km 25+083

- Kolizja W12-W13 w km 25+273

 

Zabezpieczenie Wodociągu Północnego

- Wykonano zabezpieczenie wodociągu Północnego DN1450 mm rurą dwudzielną DN1640mm, a rurę DN400 mm rurą dwudzielną DN508 mm - DK61 w km 25+410 str. lewa 

- Zabezpieczenie ciepłociągu płytami żelbetowymi o wym. 3,5x1,0x0,15 m na DK61 w km 23+845 strona lewa.

 

Roboty mostowe:

- wbicie pali prefabrykowanych 40x40 pod obiekt: w ciągu DK61 Jezdnia lewa – 20szt, 

- wbicie pali prefabrykowanych 40x40 pod obiekt: w ciągu DD G – H – 12 szt. + 1szt kotwiący

- wbicie pali prefabrykowanych 40x40 pod obiekt w ciągu DD C -D – 14 szt.

- wykonanie testów dynamicznych obciążenia pali 40x40 dla obiektów: w ciągu DK61 Jezdnia lewa, w ciągu DD G - H, w ciągu DD C - D

- wykonanie wykopów fundamentowych pod obiekty w ciągu DK61 Jezdnia lewa, w ciągu DD G - H, w ciągu DD C - D

- wbicie ścianki szczelnej stalowej dla zabezpieczenia wykopu na czas realizacji obiektu w ciągu lewej jezdni DK61 w km 25+045

 

 

Wrzesień 2019 r. - prowadzono prace utrzmaniowe przy czasowej organizacji ruchu, prowadzono roboty przy wymianie gruntu, usuwano ziemię urodzajną na DK61 od km 24+660 do km 24+930 strona lewa, rozpoczęto rozbiórkę budynku na działce 127/6 w km ok.25+530 strona lewa, wykonywano roboty przy kanalizacji deszczowej od km 23+740 do km 23+820 i od km 24+460 do km 24+580 oraz od km 24+660 do km 24+970, ułożono rury osłonowe przy istniejącym ciepłociągu w km 23+845, wykonano roboty przy usunięciu kolizji sieci gazowych w km 23+750 strona lewa oraz w km 25+025 strona lewa i od km 24+900 do km 25+160, zabezpieczono ropociagi PERN na DK61 w km 25+450 strona lewa.

 

Sierpień 2019 r. - prowadzono prace utrzmaniowe przy czasowej organizacji ruchu, prace przy wycince drzew i krzewów kolidujące z pracami elektroenergetycznymi na odcinku DK61 od km 25+383 do km 25+543, roboty elektronenrgetyczne SN i nN na odcinku 160m, zdjęcie ziemi urodzajnej strona lewa na odcinku DK61 od km 25+383 do km 25+543, wykonanie rurociągu tymczasowego na zrzut wody do odwodnienia wykopu przy zabezpieczeniu wodociągu północnego w km 25+400.

 

 

Lipiec 2019 r. - w dniu 05.07.2019 r. została wydana decyzja ZRID nr 83/SPEC/2019 dla zadania "Rozbudowa DK61 na odcinku od km 1+634,82 do km 1+794,82 - w ramach zadania "Rozbudowa drogi krajowej nr 61 do parametrów klasy GP na odcinku Legionowo - Zegrze Południowe wg wariantu III na odcinku A i wg wariantu I na odcinku B", z wyłączeniem zatoki autobusowej na odcinku od km 1+732 do km 1+793" i ruszyły prace związane z przygotowaniem zaplecza budowy.

 

 

Czerwiec 2019 r. - ze względu na brak decyzji ZRID wykonywano tylko prace utrzymaniowe.

 

 

Maj 2019 r. - ze względu na brak decyzji ZRID wykonywano tylko prace utrzymaniowe TOR oraz koszono trawę.

 

 

Kwiecień 2019 r. - ze względu na brak decyzji ZRID wykonywano tylko prace utrzymaniowe.

 

 

 

Marzec 2019 r. - ze względu na brak decyzji ZRID wykonywano tylko prace zabezpieczające oraz utrzymaniowe.

 

 

Luty 2019 r. - prowadzono prace budowlane nad: budową kanalizacji deszczowej, przebudową kanalizacji sanitarnej, budową sieci gazowej wraz z przewiertami pod DK61 oraz prace rozbiórkowe dróg pod wykonanie kanalizacji deszczowej. 

 

 

 

Styczeń 2019 r. - kontynuowano prace budowlane nad: przebudową kanalizacji sanitarnej, wymianą gruntu w rejonie Kanału Bródnowskiego oraz rozpoczęto prace przy wykonywaniu sieci gazowej. Wprowadzono tymczasową organizację ruchu ETAP 2.

 

 

 

Grudzień 2018 r. - kontynuowano prace budowlane - budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Strużańskiej do ul. Piaskowej oraz rozpoczęto wymianę gruntu w rejonie Kanału Bródnowskiego.

 

 

Listopad 2018 r. - wprowadzono tymczasową organizację ruchu ETAP 1 i rozpoczęto prace budowlane - budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Strużańskiej do ul. Piaskowej.

 

 

Październik 2018 r. - rozpoczęto prace przygotowawcze polegające na poszerzeniu istniejącej jezdni DK61 na odcinku od ul. Strużańskiej do ul. Polnej w kierunku Zegrza. Planuje się że poszerzenie będzie użytkowane do czerwca 2019 r. tj. 8 miesięcy.

 

Czerwiec - Wrzesień 2018 r. - Trwały wyłącznie prace nad Projektami Wykonawczymi.

 

Maj 2018 r. - prace przy usuwaniu karp zostały przerwane ze względu na zaplątanie karp w sieci podziemne i zostaną wznowione w czasie przebudowy infrastruktury podziemnej. W dniu 25.05.2018 r. Wykonawca, zgodnie z Warunkami Kontraktu oraz w celu spełnienia Wymaganych Minimalnych Ilości Wykonania - Kamień Milowy nr 1, złożył Wniosek o wydanie zamiennej decyzji ZRID, decyzji ZRID oraz zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.

 

 

Kwiecień 2018 r. - teren po wycince został uprzątnięty i trwały prace przy segregowaniu i układaniu drewna na placu składowym. Wykonawca przystąpił do usuwania karp pozostałych po wycince drzew. 

 

 

Przed okresem ochronnym czyli do końca lutego wycięto wszystkie zaplanowane do wycinki drzewa i krzewy. W marcu 2018 r. - prowadzone były prace porządkowe po wycince drzew i krzewów. Karpy drzew będą usuwane w dogodnym czasie, ze względu na zmarzniętą ziemię i zaplątanie karp w sieci podziemne.  

 

 

Zostały wykonane prace projektowe, pozyskane były uzgodnienia Warunków Technicznych od gestorów sieci, przeprowadzane zostały analizy:

 • akustyczna - związana z rozplanowaniem ekranów akustycznych,
 • środowiskowa - związana z ustaleniem możliwości zlokalizowania przejść dla zwierząt. Na potrzeby tej analizy zostały zamontowane fotopułapki w rejonie kanału Bródnowskiego.

 

 

W okresie grudzień 2017 r. - luty 2018 r. prowadzone były prace przygotowawcze polegające na wycince drzew i krzewów, które były poprzedzone kontrolą saperską.