1. Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61
  odcinek III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z
  ul. Wolską
 2. Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61
  odcinek III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z
  ul. Wolską
 3. Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61
  odcinek III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z
  ul. Wolską

Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Postęp robót

Listopad 2021 r.

 

Roboty drogowe:

- Prace utrzymaniowe przy SOR i COR - DK61

- Usuwanie usterek z przeglądu – DK 61, str. L i P

- Czyszczenie oznakowania poziomego       

 

Październik 2021 r.

 

Roboty drogowe:

- Prace utrzymaniowe przy SOR i COR - DK61

- Prace wykończeniowe, porządkowe, utrzymaniowe - DK61 str. P, L

- Usuwanie usterek z przeglądu – DK 61, str. L i P             

 

Roboty elektryczne - sygnalizacja:

- prace utrzymaniowe

 

Roboty elektryczne - oświetlenie:

- prace utrzymaniowe

 

Roboty inżynierskie

- prace utrzymaniowe

 

Roboty sanitarne - Kanalizacja deszczowa:

- prace utrzymaniowe

 

Wrzesień 2021 r.

 

Roboty drogowe:

- Prace utrzymaniowe przy SOR i COR - DK61

- Prace wykończeniowe, porządkowe, utrzymaniowe - DK61 str. P,L 

- Montaż balustrad - DK61 str. P

 

Roboty elektryczne - sygnalizacja:

- prace utrzymaniowe

 

Roboty elektryczne - oświetlenie:

- prace utrzymaniowe

 

Roboty inżynierskie

- prace utrzymaniowe

 

Roboty sanitarne - Kanalizacja deszczowa:

- prace utrzymaniowe

 

Sierpień 2021 r.

 

Roboty drogowe:

- Prace utrzymaniowe przy SOR i COR - DK61

- Prace wykończeniowe, porządkowe, utrzymaniowe - DK61 str. P,L                   

- Montaż balustrad - DK61 str. P

- Montaż barier energochłonnych – DK61 pas rozdziału - uzupełnienie     

 

Roboty elektryczne - sygnalizacja:

- prace utrzymaniowe

 

Roboty elektryczne - oświetlenie:

- prace utrzymaniowe

 

Roboty inżynierskie

- prace utrzymaniowe

 

Roboty sanitarne - Kanalizacja deszczowa:

- prace utrzymaniowe

 

Lipiec 2021 r.

 

Roboty drogowe:

- Prace utrzymaniowe przy SOR i COR - DK61

- Prace związane z wprowadzeniem SOR - DK61              

- Wprowadzenie SOR - DK61           

- Oznakowanie pionowe – uzupełnienie - DK61 str. P,L                 

- Oznakowanie poziome – uzupełnienie - DK61 str. P,L                

- Oznakowanie poziome grubowarstwowe - DK61 str. P,L             

- Prace wykończeniowe, porządkowe, utrzymaniowe - DK61 str. P,L                   

- Montaż balustrad - DK61 str. P                  

- Roboty wykończeniowe, tj. krawężniki i obrukowania w pasie rozdziału - DK61 pas rozdziału ok. 23+ 700, km 23+ 850, km 24+475, km 24+780              

- Wykonanie zjazdu do działki nr 194/2 - ul. Wolska

 

Roboty elektryczne - sygnalizacja:

- uruchamianie sygnalizacji świetlnych

 

Roboty elektryczne - oświetlenie:

- uruchamianie oświetlenia drogowego

 

Roboty inżynierskie

- roboty utrzymaniowe

 

Roboty sanitarne - Kanalizacja deszczowa:

- regulacja włazów na kanale ciepłowniczym

 

Czerwiec 2021 r.

 

Roboty drogowe:

- Prace utrzymaniowe przy COR - DK61                                        

- Roboty brukarskie –  prace wykończeniowe - DK61 str. P                      

- Rozkładanie ziemi urodzajnej i prace zieleniarskie - DK61 str. P            

- Brama wjazdowa - prace wykończeniowe - wjazd IMiGW           

- Ogrodzenia ochronno - naprowadzające dla małych zwierząt - DK61 str. P                   

- Oznakowanie poziome - DK61 str. P, L                 

- Oznakowanie pionowe - DK61 str. P                     

- Montaż balustrad - DK61 str. P                  

- Prace poprawkowe - wymiana warstwy ścieralnej SMA - DK61 km 23+748 do km 24+000 str. P                    

- Prace wykończeniowe, porządkowe, utrzymaniowe - DK61 str. P,L

 

Branża obiekty inżynierskie

- roboty utrzymaniowe i usuwanie zgłoszonych wad

 

Branża konstrukcyjna

- roboty przy elewacja bramy IMiGW

- montaż elementów bramy uzupełniających wysokość

 

Roboty elektryczne - sygnalizacja:

- uruchamianie sygnalizacji świetlnych

 

Roboty elektryczne - oświetlenie:

- uruchamianie oświetlenia drogowego

 

 

Maj 2021 r.

 

Roboty drogowe:

- Prace utrzymaniowe przy COR - DK61                 

- Roboty rozbiórkowe i ziemne - wjazd IMiGW                    

- Roboty brukarskie - wjazd IMiGW              

- Roboty brukarskie –  chodnik - wjazd IMiGW                    

- Roboty brukarskie –  chodnik - Droga Dojazdowa A-B, Droga Dojazdowa  C-D, ul. Partyzantów, ul. Polna                  

- Roboty brukarskie –  chodnik / wjazdy - Droga Dojazdowa A-B, Droga Dojazdowa C-D                 

- Roboty brukarskie –  chodnik - prace wykończeniowe - DK61 str. P                  

- Warstwa wiążąca BA - DK61 km 25+047 do km 25+080 J.P, ul. Wolska, ul. Partyzantów, ul. Grudzie, wjazd km 23+814               

- Warstwa wiążąca z AC 16W - Droga Dojazdowa C-D, ul. Partyzantów, ul. Kręta                      

- Warstwa ścieralna BA  - ul. Tatrzańska, ul. Długa, Ścieżka rowerowa str. P, ul. Długa, Droga Dojazdowa E-F, wjazd km 23+900, ul. Kręta, ul. Polna, Droga Dojazdowa E, łącznik Droga Dojazdowa E z DK61, Droga Dojazdowa A-B, Droga Dojazdowa C-D

- Warstwa ścieralna SMA - DK61 J. P, ul. Strużańska, ul. Wolska            

- Roboty ziemne - profilowanie skarp - DK61 str. P            

- Rozkładanie ziemi urodzajnej, prace zieleniarskie - DK61 str. P             

- Bariery energochłonne U-14 - DK61 str. P            

- Oznakowanie pionowe - DK61 str. P                     

- Oznakowanie poziome - DK61 str. P                     

- Pobocza z kruszywa łamanego - Droga Dojazdowa E-F,Droga Dojazdowa A-B                 

- Prace porządkowe i wykończeniowe - DK61 str. P                      

- Prace utrzymaniowe - koszenie trawy - DK61 str. L

 

Branża obiekty inżynierskie:

- zabezpieczenie ścianek stalowych S2 i S3

- zabezpieczenie antykorozyjne betonu obiektów inżynierskich

- ułożenie SMA na obiektach DK61JP i C-D

- roboty porządkowe i utrzymaniowe

 

Roboty sanitarne - Kanalizacja deszczowa:

- wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z wpustami w drodze dojazdowej C-D,

- regulacja włazów i wpustów,

- czyszczenie kanalizacji deszczowej.

 

Roboty elektryczne - sygnalizacja świetlna:

- montaż masztów do sygnalizacji,

- budowa kanalizacji,

- wciąganie kabli w kanalizację,

- montaż pętli indukcyjnych.

 

Roboty elektryczne - Oświetlenie:

- oświetlenie uliczne – prace wykończeniowe

- przebudowa instalacji bramy wjazdowej IMiGW

 

Kwiecień 2021 r.

 

Roboty drogowe:

-  Prace utrzymaniowe przy COR oraz zimowe utrzymanie drogi. - DK61

-  Roboty ziemne - profilowanie skarp - DK61 str. P

-  Roboty ziemne - ul. Kręta, ul. Grudzie, ul. Partyzantów, Droga Dojazdowa A -B,  Droga Dojazdowa  C-D

- Roboty ziemne - nasypy pod chodniki - ul. Strużańska, Droga Dojazdowa C-D

- Roboty rozbiórkowe i ziemne - wjazd IMiGW

- Roboty brukarskie –  ściek korytkowy - Droga Dojazdowa E-F, km 0+000 do km 0+060

- Roboty brukarskie –  chodnik - Droga Dojazdowa A-B, Droga Dojazdowa C-D,  ul. Długa, ul. Strużańska

- Roboty brukarskie –  krawężnik betonowy - Droga Dojazdowa A-B, Droga Dojazdowa C-D, ul. Strużańska, ul. Partyzantów

- Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 - Droga Dojazdowa A-B

- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej - zatoka autobusowa - ul. Strużańska km 0+020 do km 0+064 str. P, DK61 km 25+086 do km 25+145 str. P

- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej - DK61 km 23+980  do km 25+030,  km 25+100 do km 25+200 str. P, Droga Dojazdowa A-B, Droga Dojazdowa E-F, ul. Strużańska, Droga Dojazdowa C-D

- Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P - ul. Strużańska, DK61 km 23+980 do km 25+030, km 25+100 do km 25+200 str. P, Droga Dojazdowa A-B, Droga Dojazdowa C-D, ul. Partyzantów

- Warstwa wiążąca z AC 16W - Droga Dojazdowa E, łącznik Droga Dojazdowa E do DK 61, Droga Dojazdowa A-B, ul. Strużańska, DK61 km 23+980 do km 25+030 km 25+100 do km 25+200 str. P, Droga Dojazdowa E-F

- Warstwa nawierzchniowa z betonu C35/45 - zatoka autobusowa - ul. Strużańska km 0+020 do km 0+064 str. P, DK61 km 25+086 do km 25+145 str. P

-  Prace przygotowawcze - wjazd IMiGW

- Rozkładanie ziemi urodzajnej - DK61 str. P

 

Branża obiekty inżynierskie:

- montaż podwalin i wypełnień ekranów

- nawierzchnia żywiczna na kapach prawej jezdni DK61

- bariery ochronne na DK61 JP

- zabezpieczenie antykorozyjne obiektów inżynierskich – wykonano zabezpieczenie ścianek stalowych S2 i S3 

 

 

 

 

Roboty sanitarne- Kanalizacja deszczowa: 

 

 

- studnie i wpusty na drodze dojazdowej C-D

- wykonano odcinki kanalizacji z rur PP DN 300mm od D3.1.2 do D3.1.7; L=157,5m

- dokonano regulacji włazów i wpustów na całej długości DK 61.

 

Roboty elektryczne - sygnalizacja:

- montaż masztów do sygnalizacji

 

Roboty elektryczne - oświetlenie:

- Montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawą

 

Marzec 2021 r.

 

Roboty drogowe:

- Prace utrzymaniowe przy COR oraz zimowe utrzymanie drogi. - DK61                  

- Wprowadzenie COR - Zamknięcie ul. Strużańskiej                           

- Roboty rozbiórkowe - ul. Strużańska

- Roboty ziemne - nasypy pod chodniki i wyspę dzielącą - DK61 km 24+640 do km 25+030, km 25+100 do km 25+200 str. P                  

- Roboty ziemne - profilowanie skarp    - Droga dojazdowa A-B                    

- Roboty ziemne - DK61 km 24+450 do km 24+510, km 25+100 do km 25+200 str. P, ul. Strużańska, ul. Długa, Droga dojazdowa A-B km 0+100 do 0+160, Droga dojazdowa C-D 

- Roboty brukarskie –  chodnik - Droga dojazdowa A-B, ul. Długa, ul. Strużańska               

- Roboty brukarskie –  chodnik, opaska, wyspa dzieląca - DK61 km 24+640 do km 25+030, km 25+100 do km 25+200 str. P                 

- Roboty brukarskie – krawężnik kamienny - DK61 km 24+640 do km 25+030, km 25+100 do km 25+200 str. P                   

- Roboty brukarskie –  krawężnik betonowy - Droga dojazdowa A-B, ul. Długa, ul. Strużańska                   

- Roboty brukarskie –  palisada betonowa - Droga dojazdowa C-D              

- Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 - Droga dojazdowa E-F km 0+000 do km 0+060, Droga dojazdowa A-B km 0+100 do 0+160, Droga dojazdowa C-D km 0+160 do km 0+253 

- Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C3/4 pod zatokę autobusową - DK61 km 24+663 do km 24+722, km 25+086 do km 25+145 str. P, ul. Strużańska      

- Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej  - DK61 km 23+990 do km 24+030, km 24+450 do km 24+510, km 25+100 do km 25+200 str. P, ul. Strużańska   

- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej (80% grubości) - ul. Strużańska, DK61 km 23+980 do km 24+030, km 25+100 do km 25+200 str. P

- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej - DK61 km 23+980 do km 25+030,  km 25+100 do km 25+200 str. P

- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej - zatoka autobusowa - DK61 km 24+663 do km 24+722, km 25+086 do km 25+145 str. P

- Warstwa nawierzchniowa z betonu C35/45 - zatoka autobusowa - DK61 km 24+082 do km 24+142, km 24+663 do km 24+722 str. P, km 1+732 do  km 1+793  str. P

 

Branża obiekty inżynierskie:

- Montaż podwalin na ekranach akustycznych na prawej jezdni – 135 m2

 

Roboty sanitarne - Kanalizacja deszczowa:

- Wykonano wpusty pod jezdnią prawą  oraz w ul. Strużańskiej w ilości 16 szt. łącznie L=157,50m

- Wykonano odcinki kanalizacji z rur PP DN 300mm; łącznie L=110,0m

- Dokonano regulacji włazów i wpustów na całej długości DK 61.

 

Roboty elektryczne - sygnalizacja:

- montaż masztów do sygnalizacji – 10kpl

 

Roboty elektryczne - oświetlenie:

- Montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawą – 20kpl

 

 

Luty 2021 r.

 

Roboty drogowe:

- Prace utrzymaniowe przy COR oraz zimowe utrzymanie drogi. - DK61             

- Prace porządkowe i wykończeniowe. - DK61 str. P                     

- Prace porządkowe i przygotowawcze. - DK61 str. P

 

Roboty sanitarne - Kanalizacja deszczowa:

- Wykonanie wpustów pod jezdnią prawą  w ilości 2 szt. łącznie L=25,0m

- Odcinki kanalizacji z rur PP DN 300mm od D78 do WYL4 L=8,0m

- Czyszczenie i wykańczanie studni kanalizacji deszczowej

 

Styczeń 2021 r.

 

Roboty drogowe:

- Prace utrzymaniowe przy COR oraz zimowe utrzymanie drogi - DK61              

- Roboty brukarskie – krawężnik kamienny - DK61 km 24+640 do km 25+030 str. P                  

- Roboty brukarskie –  wyspa dzieląca - DK61 km 24+640 do km 25+030 str. P                     

- Roboty brukarskie –  wyspa dzieląca, opaska - DK61 km 24+030 do km 24+450 str. P

- Roboty brukarskie –  roboty wykończeniowe - DK61 km 24+640 do km 25+030 str. P  

- Prace porządkowe i zabezpieczające - DK61 str. P                     

- Zieleń drogowa – nasadzenia - DK61 str. L                      

- Zieleń drogowa - zabezpieczenie roślin - DK61 str. L

 

 

Roboty elektryczne - oświetlenie:

- Montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawą – 30kpl

 

Roboty elektryczne - sygnalizacja:

- montaż masztów do sygnalizacji – 10 kpl

 

Roboty sanitarne - Kanalizacja deszczowa:

- czyszczenie i wykańczanie studni kanalizacji deszczowej

 

Obiekty inżynierskie:            

Obiekt w ciągu DK-61, JP:

- Montaż balustrady wys. 110 cm

 

Mur oporowy S2:

- Montaż balustrady BAL  2.0 wys. 110 cm

 

Grudzień 2020 r.

 

Roboty drogowe:

- Prace utrzymaniowe przy COR oraz zimowe utrzymanie drogi - DK61                 

- Wprowadzenie COR - Otwarcie ul. Wolskiej - ul. Wolska                 

- Roboty brukarskie – chodniki, wyspy dzielące - ul. Wolska              

- Roboty brukarskie –  wyspa dzieląca, opaska - DK61 km 24+030 do km 24+450 str. P

- Roboty brukarskie –  wyspa dzieląca, opaska, chodnik - DK61 km 23+730 do km 23+770, km 24+490 do km 24+640, km 25+200 do km 25+462 str. P              

- Roboty brukarskie – krawężnik kamienny - DK61 km 25+050 do km 25+100, km 24+030 do km 24+450 str. P

- Roboty brukarskie – krawężnik betonowy - ul. Wolska                     

- Roboty brukarskie –  chodnik (wykończenia) - DK61 km 23+748 do km 23+990 str. P      

- Roboty brukarskie –  wyspa dzieląca (wykończenia) - DK61 km 24+030 do km 24+640 str. P

- Roboty rozbiórkowe - ul. Wolska                    

- Roboty ziemne - ul. Wolska, Droga dojazdowa A-B km 0+000 do km 0+080, Droga dojazdowa C-D, DK61 km 24+640 do km 25+030 str. P                       

- Roboty ziemne - nasypy pod chodniki i wyspę dzielącą - DK61 km 24+030 do km 24+450 str. P,    ul. Wolska                

- Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej - ul. Wolska, DK61 km 24+640 do km 25+030 str. P     

- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej (80% grubości) - DK61 km 24+640 do km 25+030, km 24+030 do km 24+450 str. P , ul. Wolska                    

- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej - ul. Wolska                   

- Podbudowa z betonu asfaltowego - DK61 km 25+050 do km 25+100 str. P, ul. Wolska

                    

Roboty elektryczne - oświetlenie:

- Montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawą – 30kpl

- Montaż linii kablowej oświetleniowej – 200 m

 

Roboty elektryczne - sygnalizacja:

- budowa kanalizacji sygnalizacyjnej – 200 m

 

Roboty sanitarne - Kanalizacja deszczowa:

- Wykonano wpusty pod jezdnią prawą i w ul. Wolskiej w ilości 9 szt.; łącznie L=66,0m

- Wykonano odcinki kanalizacji z rur PP DN 300mm od D3 do D3.1.2 ; od D37.2 do D37.4 od D37.4 do D37.4.1; o łącznej długości L=89,0m

- Wykonano odcinki kanalizacji z rur GRP DN 300mm od D37.4 do D37.6 o łącznej długości L=39,5m

 

Obiekty inżynierskie:            

Obiekt w ciągu DK-61, JP:

- Wykonanie schodów dla obsługi – 6,45 m

- Wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego – 83,46 m2

 

Obiekt w ciągu drogi C-D, JP:

- Wykonanie schodów dla obsługi – 1,67 m

 

Listopad 2020 r.

 

 

Roboty drogowe:

- Prace utrzymaniowe przy COR - DK61                      

- Prace związane z poszerzeniem ul. Polnej - ul. Polna                      

- Wprowadzenie COR - zamknięcie ul. Wolskiej - ul. Wolska / ul. Polna                    

- Roboty brukarskie – chodniki, wjazdy - Droga dojazdowa E-F                     

- Roboty brukarskie – chodniki, opaska, wyspa dzieląca - DK61 km 23+748 do km 23+990,

km 24+490 do km 24+640, km 25+200 do km 25+543 str. P, wjazd do stacji Shell km 23+714, Droga dojazdowa E, 
 - Roboty brukarskie – krawężnik betonowy - Wjazd do Shell,  Droga dojazdowa E              

- Roboty brukarskie – krawężnik kamienny - DK61 km 24+490 do km 24+640, km 25+200 do km 25+543 str. P    

- Roboty brukarskie – ściek z kostki kamiennej - DK61 km 25+200 do km 25+543 str. P                 

- Roboty brukarskie – ściek korytkowy - Droga dojazdowa E-F                   

- Roboty rozbiórkowe - ul. Wolska                    

- Roboty ziemne - wymiana gruntu - ul. Wolska                       

- Roboty ziemne - DK61 km 24+030 do km 24+600,  km 24+800 do km 25+030 str. P, Droga dojazdowa CD, ul. Wolska

- Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C3/4 pod zatokę autobusową - DK61 km, 24+082 do km 24+142 str. P,                

- Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej    - DK61 km 24+030 do km 24+450, km 24+510 do km 24+640 str. P            

- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej (80% grubości) - DK61 km 24+490 do km 24+640 str. P                   

- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej - DK61 km 23+748 do km 23+990, km 25+200 do km 25+543 str. P, Droga dojazdowa E,  Droga dojazdowa E-F km 0+100 do km 0+435  

- Podbudowa z betonu asfaltowego - DK61 km 23+748 do km 23+990, km 25+220 do km 25+543 str. P, Droga dojazdowa E, Droga dojazdowa E-F km 0+100 do km 0+435               

- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - DK61 km 23+748 do km 23+990, km 25+220 do km 25+543 str. P    

 

Roboty elektryczne - oświetlenie:

- Budowa linii kablowej oświetleniowej – 800 m

 

Roboty elektryczne - sygnalizacja:

- Budowa kanalizacji sygnalizacyjnej – 500 m

 

Roboty teletechniczne:

 - Wyprawianie studni

 

Roboty sanitarne - Kanalizacja deszczowa:

 

- Wykonano wpusty pod jezdnią prawą w ilości 21 szt. L=305,0m

- Wykonano odcinek kanalizacji z rur PP DN 300mm od D55 do D57, od D24 do D24.1, od D21 do D21.1, od D23 do DW55, o łącznej długości L=124,0m

 

Obiekty inżynierskie:            

Obiekt w ciągu DK-61, JP:

- Zbrojenie płyty przejściowej – 3 442 kg

- Betonowanie płyty przejściowej – 11,5 m3

- Zbrojenie kapy chodnikowej – 1 596,50 kg

- Betonowanie kapy chodnikowej – 11,0 m3 

 

 

Ekrany akustyczne:

- Wykonanie belek podwalinowych – EP3, EP4a, EP4b, EP5

- Wykonanie słupów ekranów akustycznych – EP1, EP2, EP3, EP4, EP5, EP6

 

Mur oporowy S3:

- Ułożenie korytek ściekowych – 45 m

 

Październik 2020 r.

 

Roboty drogowe:

- Prace utrzymaniowe przy COR - DK61           

- Roboty rozbiórkowe - rozbiórka starej konstrukcji drogi - DK61 str. P                     

- Roboty brukarskie – chodniki i wyspa dzieląca - DK61 km 23+748 do km 23+990 str. P, Droga dojazdowa E             

- Roboty brukarskie – krawężnik betonowy - Droga dojazdowa E

- Roboty brukarskie – krawężnik kamienny - DK61 km 23+748 do km 23+990 str. P 

- Roboty ziemne - DK61 km 24+030 do km 24+740, km 24+800 do km 25+030, km 25+200 do km 25+543, str. P, Droga dojazdowa E,

- Roboty ziemne - przygotowanie podłoża - DK61 km 25+200 do km 25+543 str. P             

- Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C 1,5/2 - Droga dojazdowa E                         

- Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej - DK61 km 23+748 do km 23+990, km 25+200 do km 25+543 str. P                 

- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej (80% grubości) - DK61 km 23+748 do km 23+990, km 25+300 do km 25+543 str. P

 

Roboty elektryczne – oświetlenie:

- Budowa linii kablowej oświetleniowej – 900m


Roboty elektryczne – sygnalizacja:

- Budowa przepustów pod drogą – 20m

 

Roboty teletechniczne:

- Wyprawianie studni

 

Roboty sanitarne:

- Ułożenie płyt nad istniejącym ciepłociągiem w km 23+845 (do 100%)

 

Roboty sanitarne - Kanalizacja deszczowa:

- Wykonano wpusty pod jezdnią prawą w ilości 17 szt., L=164,0m

- Wykonanie odcinków kanalizacji z rur PP DN 300mm, L=58,0m

- Wykonano przebudowę sieci wodociągowej (do 100%)

 

Zbiorniki retencyjne:

- Wykonano ogrodzenie zbiorników (do 100%)

 

Obiekty inżynierskie:            

Obiekt w ciągu DK-61, JP:

- Betonowanie ustroju nośnego – 134,60 m3

 

Mur oporowy S2:

- Zbrojenie, betonowanie (około 2,4 mb)

 

Mur oporowy S3:

- Betonowanie oczepu muru oporowego S3 – 66,55 m3

- Montaż prefabrykowanych desek gzymsowych – 140 m

 

Ekrany akustyczne:

- Wykonanie pali ekranów akustycznych (EP1 – 35 m, EP2 – 20 m, EP3 – 50 m, EP4c po zmianie – 279 m, EP6 – 95 m)

- Betonowanie fundamentów EP4a, EP4b, EP3

 

Wrzesień 2020 r.

 

Roboty drogowe:

- Prace utrzymaniowe przy COR 

- Oznakowanie czasowe – pionowe, poziome - DK61 str. L, P                     

- Prace porządkowe - DK61 str. L                           

- Roboty ziemne - Droga Dojazdowa  E-F, DK61 km 25+240 do km 25+543 str. P               

- Roboty ziemne - przygotowanie podłoża - DK61 km 23+748 do km 23+990                      

- Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 – Droga Dojazdowa  E-F km 0+060 do km 0+435 str. P    

- Roboty rozbiórkowe - frezowanie starej nawierzchni - DK61 str. P                       

- Roboty rozbiórkowe - rozbiórka starej konstrukcji drogi - DK61 str. P                  

- Roboty brukarskie – prace wykończeniowe - DK61 str. L                           

- Roboty brukarskie – progi zwalniające, zjazdy - Droga Dojazdowa  G-H               

- Roboty brukarskie – krawężnik betonowy - Droga Dojazdowa A-B, km 0+270 do km 0+400 str. P, Droga Dojazdowa E-F km 0+060 do km 0+435 str. P                  

- Roboty brukarskie – chodniki i zjazdy - Droga Dojazdowa A-B, km 0+270 do km 0+400 str. P, Droga Dojazdowa E-F km 0+060 do km 0+435 str. P                      

- Humusowanie – tereny płaskie i skarpy - DK61 str. L                  

- Ogrodzenia ochronno - naprowadzające dla małych zwierząt - DK61 ok. km 25+050 str. L 

- Montaż Balustrad U-11a - DK61 str. L                      

 

Roboty elektryczne – oświetlenie

- Demontaż istniejących latarni i kabli oświetleniowych

 

Roboty elektryczne – sygnalizacja:

- Demontaż istniejących masztów i kabli sygnalizacyjnych

 

Roboty teletechniczne:

 - Demontaż kanalizacji Orange

 

Roboty sanitarne

– Wykonanie rur osłonowych pod przyszły ciepłociąg pod jezdnią prawą km 23+850

 

Roboty sanitarne – Kanalizacja deszczowa

- Wykonanie wpustów pod jezdnią prawą w ilości 13 szt.

- Wykonanie odcinka kanalizacji z rur PP DN 300mm od D48 do D48.1 L=15,5m

 

Zbiorniki retencyjne:

- Wykonywanie ogrodzenia zbiorników

- Wykonanie płotków dla płazów

 

Obiekty inżynierskie:            

Obiekt w ciągu DK-61, JP:

- Wykonanie pali prefabrykowanych żelbetowych – 260 m

- Wykonanie wykopów – ok. 360 m3

- Ułożenie betonu podkładowego pod ustrój nośny – 5,5 m3

- Zbrojenie ustroju nośnego – 8 300 kg

 

Mur oporowy S3:

- Wykonanie ściany z grodzic  - 828 m2

- Wykonanie warstwy betonu podkładowego – 4,9 m3

- Zbrojenie betonu – 4 983 kg


Ekrany akustyczne:

- Wykonanie zbrojenia fundamentu EP3

- Wykonanie zbrojenia fundamentu EP4a

- Wykonanie zbrojenia fundamentu EP4b   

 

 

 

Sierpień 2020 r.

 

Roboty drogowe:

- Prace utrzymaniowe przy COR,

- COR - przełożenie ruchu na jezdnie lewą (nowo wybudowaną ),

- Oznakowanie czasowe – pionowe, poziome - DK61 str. L, P

- Prace porządkowe - DK61 str. L                     

- Roboty ziemne - Droga Dojazdowa  E-F, DD T, ul. Piaskowa, DK61 km 24+600 do km 24+660,

- Roboty brukarskie – chodniki i zjazdy - DD T, DD G-H, ul. Piaskowa                      

- Roboty brukarskie – progi zwalniające, zjazdy - Droga Dojazdowa  G-H                  

- Roboty brukarskie – krawężnik betonowy, kamienny, obrzeża betonowe - ul. Piaskowa/DK61, DD T

- Zatoki autobusowe - roboty wykończeniowe - DK61 str. L                

- Montaż Balustrad U-11a          - DK61 str. L             

- Przygotowanie terenów płaskich i skarp pod humusowanie - DK61 str. L               

- Humusowanie – tereny płaskie i skarpy - DK61 str. L           

- Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 - DD T, DD E-F

- Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej - ul. Piaskowa, DK61 km 24+600 do km 24+660,          

- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej - ul. Piaskowa,DK61 km 24+600 do km 24+660, DD T, Droga Dojazdowa G-H od km 0+000 do 0+100                   

- Podbudowa z betonu asfaltowego - ul. Piaskowa/DK61, km 24+600 do km 24+660, DD T, Dojazdowa G-H km 0+000 do km 0+100

- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - DK61 km 24+600 do km 24+660, km 24+410 do km 24+560, ul. Piaskowa, DD T, Dojazdowa G-H km 0+000 do km 0+100            

- Ścieżka rowerowa - warstwa ścieralna AC 5S - km 22+945 do km 24+260, km 24+460 do km 24+950, km 25+065 do km 25+100, + łącznik ok. km 25+543              

- Warstwa ścieralna - ul. Buka, ul. Sybiraków, DD T, ul. Polna, łącznik DD G-H, DD G-H

- Warstwa ścieralna SMA - km 23+748 do 24+000 str. L, km 25+055 do 25+543 str. L, km 24+000 do 24+755 str. L, ul. Piaskowa        


Roboty elektryczne – oświetlenie i sygnalizacja świetlna:

- Montaż latarni oświetleniowych – 40 szt.

- Montaż masztów i sygnalizatorów sygnalizacji świetlnej

- Budowa sygnalizacji świetlnej – budowa kanalizacji km 24+600 – 24+700

- Montaż pętli indukcyjnych – 40 kpl

 

Roboty teletechniczne:

- Budowa kanału technologicznego od km 24+600 do km 24+700

- Przełączanie światłowodów w kanalizacji Orange


Roboty sanitarne – Kanalizacja deszczowa

- Regulacja kratek wpustowych i włazów (na całej długości odcinka)

 

Obiekty mostowe:

Obiekt w ciągu drogi G-H:

- Wykonanie nawierzchni z BA – 54,00 m2

 

Obiekt w ciągu drogi DK61 JL:

- Wykonanie nawierzchni z BA – 80,34 m2

 

Ekrany akustyczne:

- Wykonanie paneli nieprzezroczystych – 1 105,00 m2

 

 

Lipiec 2020 r.

 

Roboty drogowe:

 

- Prace utrzymaniowe przy COR,

- Roboty ziemne – Droga Dojazdowa C-D od ul. Partyzantów do obiektu mostowego, Droga Dojazdowa A-B,

Droga Dojazdowa E-F, Droga Dojazdowa G-H od km 0+000 do 0+100

- Roboty rozbiórkowe - km 22+945 do km 22+995, Droga Dojazdowa T, km 23+970 do 24+060 str. L, km 24+410

do km 25+575, ul. Piaskowa/DK61,

- Przygotowanie terenów płaskich i skarp pod humusowanie - DK61 str. L          

- Humusowanie – tereny płaskie i skarpy - DK61 str. L

- Roboty brukarskie – obrzeża betonowe - Droga Dojazdowa G-H, Droga wewnętrzna od ul. Sybiraków, km

22+945 do km 22+995,

- Roboty brukarskie – krawężnik betonowy - Droga Dojazdowa G-H od km 0+000 do 0+10

- Roboty brukarskie – chodniki i zjazdy - Droga Dojazdowa G-H

- Roboty brukarskie – chodniki i ścieżka rowerowa - km 22+945 do km 22+995, km 23+860 do 24+600 str. L, 

Droga wewnętrzna od ul. Sybiraków

- Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 - Droga Dojazdowa G-H od

km 0+000 do 0+100,Droga Dojazdowa A-B km 0+160 do km 0+400   

- Zatoka autobusowa – warstwa nawierzchniowa z betonu cementowego C35/45 - km 23+815 do km 23+870,

km 24+230 do km 24+286 str. L,  km 24+548 do km 24+610 str. L, km 24+985 do km 25+033.

- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej - DK61 km 24+060 – 24+100 str. L,  ul. Sybiraków, Droga

Dojazdowa G-H od km 0+100 do km 0+605

- Podbudowa z betonu asfaltowego - km 23+970 do 24+100 str. L, km 24+930 do km 24+950, ul. Sybiraków,

Droga Dojazdowa G-H

- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - km 23+970 do 24+600 str. L,  km 24+650 do 25+543 str. L,  ul.

Sybiraków, Droga Dojazdowa G-H,  pasy włączenia i wyłączenia + wykończenia

- Ścieżka rowerowa - warstwa ścieralna AC 5S - km 24+260 do km 24+460, km 24+950 do km 25+065          

- Warstwa ścieralna SMA - odcinek próbny  - km 24+750 do 25+055 str. L

- Bariery energochłonne - DK61 str. L

 

Roboty elektryczne – oświetlenie i sygnalizacja świetlna:

- Budowa oświetlenia drogowego w km 24+600 – 24+700 oraz 24+950 – 25+000 – montaż kabli i fundamentów

- Montaż latarni oświetleniowych – szt. 28

- Montaż masztów i sygnalizatorów 23+900 – 24+070

- Budowa sygnalizacji świetlnej – budowa kanalizacji km 24+600 – 24+700

- Montaż pętli indukcyjnych - 25+000 

 

Roboty teletechniczne:

- Budowa kanału technologicznego w km 24+600 – 24+700

- Przełączanie światłowodów w kanalizacji Orange

 

Roboty sanitarne – Kanalizacja deszczowa:

- Regulacja kratek wpustowych i włazów (na całej długości odcinka)

- Budowa kanalizacji deszczowej na odc. Di76 – D9

 

Obiekty mostowe:

Obiekt w ciągu drogi G-H:

- Wykonanie barieroporęczy – 30,6 m

 

Obiekt w ciągu drogi DK61 JL:

- Montaż barier ochronnych – 14,4 m

- Montaż barieroporęczy ochronnych – 14,4 m

- Wykonanie nawierzchni z SMA – 80,34 m2

 

Obiekt w ciągu drogi C-D:

- Wykonanie barieroporęczy – 25,3 m

 

Kładka kompozytowa:

- Wykonanie balustrad wys. 1,2 m – 36,50 m

- Wykonanie dylatacji - 6,80 m

 

Czerwiec 2020 r.

 

Roboty drogowe:

- Prace utrzymaniowe przy COR

- Roboty ziemne - przygotowanie podłoża - ul. Sybiraków                 

- Roboty rozbiórkowe, ziemne - Droga wewnętrzna od ul. Sybiraków, Droga Dojazdowa C-D od ul. Partyzantów do obiektu mostowego, ul. Sybiraków, DK61 ok. km 24+950

- Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 - ul.    Sybiraków     

- Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej - DK61 ok. km 24+950, ul. Sybiraków/DK61

- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej - ul. Buka, ul. Sybiraków/DK61

- Podbudowa z betonu asfaltowego - DK61 km 25+280 – 25+543 str. L,                  

- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - ul. Buka                           

- Roboty brukarskie – ściek korytkowy - Droga Dojazdowa G-H                    

- Roboty brukarskie – ściek z kostki kamiennej - DK 61 jezdnia lewa            

- Roboty brukarskie – krawężnik betonowy - Droga Dojazdowa G-H, ul. Sybiraków

- Roboty brukarskie – obrzeża betonowe - Droga Dojazdowa G-H, DK 61 km 24+750 do km 24+930             

- Roboty brukarskie – chodniki i ścieżka rowerowa - km 23+860 do 24+060 str. L, Droga wewnętrzna od ul. Sybiraków,                

- Roboty brukarskie – chodniki i zjazdy - Droga Dojazdowa G-H                   

- Przygotowanie terenów płaskich i skarp pod humusowanie - DK61 str. L


Roboty elektryczne - oświetlenie:

- Budowa kanalizacji i studni DK61 km 24+100 – 24+250, str. L

 

Roboty elektryczne – sygnalizacja świetlna:

- Budowa sygnalizacji świetlnej – budowa kanalizacji km 24+900 – 25+070

 

Roboty teletechniczne:

- Budowa kanału technologicznego – wyprawianie studni – DK 61, str. L

- Wciąganie kabli miedzianych w kanalizację Orange, str. P

- Wciąganie światłowodów w kanalizację Orange, str. P

- Spawanie światłowodów, str. P

 

Roboty sanitarne – Kanalizacja deszczowa:

- Regulacja kratek wpustowych i włazów (na całej długości odcinka)

 

Obiekty mostowe:

 

Obiekt w ciągu drogi G-H:

- Ułożenie materacy gabionowych – 4,61 m3

- Wykonanie schodów do obsługi – 2,84 m

 

Obiekt w ciągu drogi DK61 JL:

- Ułożenie materacy gabionowych – 4,65 m3

- Wykonanie schodów do obsługi – ok. 7 m

 

 

Maj 2020 r.

 

Roboty drogowe:

 

- Prace utrzymaniowe przy COR,

- Przygotowanie podłoża pod chodniki i ścieżkę rowerową - DK61 km 24+000 do km 24+060 str. L, km 24+660

do km 25+930 str. L, km 24+950 do km 25+035 str. L,  ok. km 25+080,

Roboty brukarskie – chodniki i ścieżka rowerowa - DK61 km 23+748 do 23+870 str. L, km 23+900 do 24+060

str. L,  km 24+100 do 24+600 str. L, km 24+660 do 24+930 str. L, km 24+950 do km 25+035 str. L,

- Opaska z kostki betonowej - km 25+100 do 25+543 str. L,

- Krawężniki kamienne - obróbka kratek ściekowych, wykończenia - DK61 cały odcinek,

- Roboty brukarskie – ściek korytkowy - droga dojazdowa G-H,

- warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 - odcinek próbny - droga

dojazdowa G-H,

- warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 - Droga Dojazdowa G-H,

ul. Sybiraków,

- Roboty rozbiórkowe, ziemne - ul. Buka, 

- Roboty ziemne - profilowanie skarpy - DK61 km 25+120 do km 25+543 str. L, 

- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej - DK61km 23+748 – 24+060 str. L, km 24+100 do km

24+620 str. L, km. 24+660 do km 24+930 str. L km 24+950 do km 25+035 str. L, km 25+050 do km 25+543 str.

L, ul. Buka,

- Podbudowa z betonu asfaltowego - odcinek próbny - DK61 km 23+748 – 23+900 str. L,

- Podbudowa z betonu asfaltowego - DK61 km 23+900 – 24+060 str. L, km 24+100 – 24+600 str. L,  km 24+660

do km 24+930 str. L,  km 24+980 – 25+035 str. L, km 25+050 – 25+280 str. L, 

 

- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - odcinek próbny - DK61 km 23+748 – 23+900 str. L.

 

Roboty elektryczne – sygnalizacja świetlna:

- Budowa linii kablowej ok. 400 mb,

- Ustawienie fundamentów pod sygnalizatory świetlne – 7 szt.

 

Roboty elektryczne - oświetlenie:

- Budowa linii kablowej oświetleniowej km 24+660 – 25+373, str. L,

- Budowa sygnalizacji świetlnej – budowa kanalizacji km 23+900 – 24+070, str.L,

- Ustawienie fundamentów słupów oświetleniowych – 42 szt.

 

Roboty teletechniczne:

- Budowa kanału technologicznego ok. 700 m - w km 24+660 – 25+373, str. L,

- Ustawienie studni teletechnicznych – 25 kpl.,

- Wciąganie kabli miedzianych w kanalizację Orange,

- Wciąganie światłowodów w kanalizację Orange,

 

 Roboty sanitarne – Kanalizacja deszczowa:

- Wykonanie wpustów z rur PCV na łącznej długości L= 269m – 21 sztuk

 

Obiekty mostowe:

Obiekt w ciągu drogi G-H:

- Wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego – 57,00 m2

 

Obiekt w ciągu drogi DK61 JL:

- Wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego – 83,46 m2

 

Obiekt w ciągu drogi C-D:

- Betonowanie i zbrojenie kapy chodnikowej,

- Wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego – 60,90 m2

 

Inne obiekty inżynierskie:

- Wykonanie pali wierconych - 15 m

 

Mur oporowy S2:

- Wykonanie oczepu żelbetowego,

- Wykonanie izolacji bitumicznej,

- Montaż desek gzymsowych.

 

Kwiecień 2020 r.

 

Roboty drogowe:

- Prace utrzymaniowe przy COR 

- Przygotowanie podłoża - DK61 km 25+180 do km 25+350 strona lewa, droga dojazdowa G-H km 0+107 do km 0+605 – ok. 5000 m2

- Roboty ziemne – nasyp - DK61 km 25+045 do km 25+180 strona lewa, km 24+950 do km 25+035 strona lewa, km. 24+660 do km 24+930 strona lewa, od ul. Wolskiej do obiektu C-D – ok. 4200 m

- Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej gr. 17 cm - DK61 km 24+950 do km 25+035 strona lewa, km 23+895 do km 24+000 strona lewa, km 25+350 do km 25+543 strona lewa, km. 24+660 do km 24+930 strona lewa - ok. 4200 m2

- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej gr. 22 cm - DK61 km 24+950 do km 25+035 strona lewa, km 25+050 do km 25+350 strona lewa,  km. 24+660 do km 24+930 strona lewa, km 23+895 do km 24+000 strona lewa, km 25+350 do km 25+543 strona lewa- ok. 5200 m2   

- Podbudowa pomocnicza pod zatokę autobusową - DK61 km 24+983 do km 25+032 strona lewa - ok. 130 m2

- Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem C1,5/2 (odcinek próbny) - Droga dojazdowa G-H km 0+110 do km 0+605

- Krawężniki kamienne - DK61  km 23+895 do km 24+000 jezdnia lewa, strona lewa i prawa, km 24+000 do km 24+ 075 jezdnia lewa, str. lewa i prawa, km 24+950 do km 25+250  jezdnia lewa, str. lewa i prawa, km 24+660 do km 24+930 jezdnia lewa, str. lewa i prawa, km 25+250 do km 25+543  jezdnia lewa, str. lewa i prawa – ok. 2100 mb

- Przygotowanie podłoża pod chodniki i ścieżkę rowerową - DK61 km 23+748 do km 23+870 strona lewa, km 24+660 do km 24+930 strona lewa, km 24+200 do km 24+620 strona lewa, km 24+200 do km 24+620 strona lewa, km 23+748 do km 23+870 strona lewa, km 23+895 do km 24+000 strona lewa

- Roboty brukarskie – chodniki i ścieżka rowerowa - DK61 km 24+200 do km 24+600 strona lewa

 

Roboty elektryczne - oświetlenie:

- Budowa linii kablowej oświetleniowej  km 23+700 – 24+070; km 24+610 – 24+170.

 

Roboty teletechniczne – Usunięcie kolizji teletechnicznych:

- Przesunięcie słupów telekomunikacyjnych.

 

Roboty teletechniczne – Budowa kanału technologicznego:

- Budowa kanału technologicznego  km 23+700 – 24+070; km 24+610 - 24+170,

- Budowa studni kanału technologicznego. 

 

Roboty sanitarne – Kanalizacja deszczowa:

- Wykonanie wpustów w km 24+975 – 25+543 jezdnia lewa – 17 wpustów

 

Obiekty mostowe:

 

Obiekt w ciągu drogi G-H:

- Betonowanie i zbrojenie kapy chodnikowej,

- Izolacja płyty pomostu.

 

Obiekt w ciągu drogi DK61 Jezdnia Lewa:

- Betonowanie i zbrojenie kapy chodnikowej,

- Izolacja płyty pomostu.

 

Obiekt w ciągu drogi C-D:

- Betonowanie i zbrojenie kapy chodnikowej, 

- Izolacja płyty pomostu.

 

 

Inne obiekty inżynierskie:

- Montaż belek podwalinowych pod ekrany akustyczne - 146 m2

 

Mur oporowy S2:

- wykopy,

- wykonanie chudego betonu,

- montaż zbrojenia oczepu,

- montaż desek gzymsowych.

 

Marzec 2020 r.

 

Roboty drogowe:

- Prace utrzymaniowe przy COR, 

- Wprowadzenie COR - przywrócenie ruchu ul. Sybiraków, 

- Roboty ziemne – wykopy, wymiana - DK61 km 23+895 do km 24+075 strona lewa, Droga dojazdowa GH  km 0+175 do km 0+200, DK61 od km 25+445 do km 25+500 strona lewa – ok. 2300 m3,

- Przygotowanie podłoża - DK61 km 25+180 do km 25+543 strona lewa – ok. 3267 m2,

- Przygotowanie podłoża pod nasyp - DK61 km 25+045 do km 25+180 strona lewa – ok. 1620 m2,

- Przygotowanie podłoża pod nasyp - Droga dojazdowa GH – ok 630 m2,

- Przygotowanie podłoża pod nasyp - DK61 km 24+950 do km 25+035 strona lewa – ok. 1000 m2,

- Roboty ziemne - przygotowanie podłoża - DK61 ok. km 24+430 do km 24+620 strona lewa– 2042 m2,

- Roboty ziemne – nasyp - DK61 km 25+045 do km 25+180 strona lewa – 540 m3,

- Roboty ziemne – nasyp - DK61 ok. km 24+660 do km 24+930 strona lewa – 2160 m3,

- Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej gr. 17 cm - DK61 od km 24+000 do km   24+075 strona lewa- ok. 700 m2,

- Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej gr. 17 cm - DK61 ok. km 24+390 do km 24+620 strona lewa - 2322 m2,

- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej gr. 22 cm (80%) - DK61 km 23+748 do km 23+865 strona lewa - ok. 1000 m2,

- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej gr. 22 cm (80%) - DK61 od km 24+390 do km 24+620 strona lewa – ok. 2184 m2,

- Przygotowanie podłoża pod zatoki autobusowe- DK61 km 23+815 do km 23+870 strona lewa, km 24+230 do km 24+286 strona lewa, km 24+548 do km 24+610 strona lewa- ok. 520 m2,  

- Podbudowa pomocnicza pod zatoki autobusowe - DK61 km 23+815 do km 23+870 strona lewa, km 24+230 do km 24+286 strona lewa, km 24+548 do km 24+610 strona lewa- ok. 450 m2,

- Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem C1,5/2 (warstwa gruntu - pospółka) - Ul. Sybiraków km 0+000 do km 0+060 – 923m2,

- Krawężniki kamienne - DK61 km 23+755 do km 23+845 jezdnia lewa strona prawa, DK61 km 24+210 do km 24+610 jezdnia lewa strona prawa – 890 mb,

- Ściana oporowa z prefabrykatów betonowych - DK61 km 24+660 do km 24+762 strona lewa,

 

 Roboty elektroenergetyczne SN i nN:

- Budowa słupów nN w km 24+000 – 24+500 – 10 kpl,

- Budowa linii napowietrznej nN w km 24+000 – 24+500 – 500 m.

 

Roboty teletechniczne:

- Budowa kanalizacji teletechnicznej „Orange” od studni 32 do studni 36 – ok. 100m. 

 

Roboty sanitarne - Kanalizacja deszczowa:

- Wykonanie 6 szt. wpustów w km 24+660 – 24+900 jezdnia lewa,

- Wykonanie 3 szt. wpustów w km 23+950 – 24+100 jezdnia lewa, 

- Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od studni D28 do studni D28.1 w km 24+065.

 

 Roboty sanitarne – Gaz:

- Wykonano przebudowę kolizji gazowych G27-G28 i G29-G30,

- Zakończono przebudowę kolizji gazowych.

 

Roboty wodociągowe:

- Przebudowa kolizji W3-W4 w km 23+910.

 

Budowa Kanału Bródnowskiego:

- Wykonanie i umocnienie Kanału Bródnowskiego pomiędzy obiektem mostowym a DK61. 


Budowa zbiorników retencyjnych:

- Zakończono prace związane z umacnianiem zbiorników retencyjnych nr 1 i nr 2 płytami ażurowymi.

 

Roboty mostowe:

- montaż słupów stalowych ekranów akustycznych - 58szt, 

- deskowanie i betonowanie głowic pali – 58szt.

 

Mur oporowy S2:

- wbicie ścianki stalowej do wykonania muru oporowego S2 – około 200,0m2. 

 

 

Luty 2020 r.

 

Roboty drogowe:

- Prace utrzymaniowe przy COR, 

- Wprowadzenie COR - zamknięcie ul. Sybiraków - DK61 km 24+080,

- Roboty ziemne – wykopy, wymiana - DK61 km 24+430 do km 24+620, strona lewa - ok. 1100 m3, 

- Roboty ziemne – wykopy, wymiana - DK61 km 24+950 do km 25+035, strona lewa - ok. 3000 m3,  

- Roboty ziemne – nasypy na DK61 od km 24+660 do km 24+930 strona lewa - ok. 900 m3,   

- Roboty ziemne – przygotowanie podłoża - DK61 ok. km 24+430 do km 24+620, strona lewa - ok. 2300 m2,

- Roboty przygotowawcze - wycinka drzew - DK61 ok. km 25+560, strona prawa - 2 szt.

 

Roboty elektroenergetyczne SN i nN:

- Ułożenie kabla SN od km 25+400 do km 25+600 - ok. 200m,

- Ułożenie kabla nN od km 24+750 - 24+800 - ok. 50m,

- Budowa słupów nN w km 24+000 - 24+500.


 

Roboty teletechniczne:

- Budowa kanalizacji teletechnicznej „Orange” od studni 32 do studni 36 – ok. 100m,

- Budowa studni – 3 szt. 

 

 

Roboty sanitarne - Kanalizacja deszczowa:

- Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od studni D36 do studni D35,

- Wpusty w km 25+130 - 25+543 - jezdnia lewa.

 

Roboty sanitarne – Gaz:

- Przełączono do sieci kolizje gazociągów:G1-G2 i G3-G4.

 

Roboty wodociągowe:

- Przebudowa kolizji W3-W4 w km 23+910.

 

Budowa kanału Bródnowskiego:

- Kontynuacja prac związanych z umocnieniem kanału Bródnowskiego ( wykonywanie półki dla zwierząt).


Budowa zbiorników retencyjnych:

- Wykonano wykopy zbiorników retencyjnych nr 1 i nr 2, rozpoczęto umacnianie dna i skarp zbiorników płytami ażurowymi.

 

Roboty mostowe:

- roboty izolacyjne (ułożenie papy) pod kapami obiektów mostowych DK61, C-D, G-H,

- montaż desek gzymsowych i kotew talerzowych na obiektach mostowych w ciągu drogi DK61 JL oraz G – H,

- montaż krawężników na obiektach mostowych w ciągu drogi DK61 JL oraz G – H, 

- montaż drenów na izolacji za krawężnikiem od strony kapy i pod krawężnikiem na obiektach mostowych w ciągu drogi DK61 JL oraz G – H, 

- montaż zbrojenia kap chodnikowych na długości ustroju nośnego dla obiektów w ciągu drogi DK61 JL oraz G-H,

- betonowanie kap chodnikowych C35/45 na długości ustroju nośnego dla obiektów w ciągu drogi DK61 JL oraz G-H,

- wykonanie drenaży za płytami przejściowymi DK61 JL,

- montaż desek gzymsowych wys. 50cm na skrzydełkach podpór kładki kompozytowej, 

- betonowanie gzymsów na skrzydełkach podpór kładki kompozytowej,

- izolacja powłokowa podpór kładki kompozytowej, 

- zasypka podpór kładki kompozytowej.

 

Inne roboty inżynierskie:

- wiercenie pali pod ekrany EL1 – EL8 – wywiercono 40 pali.

 

Styczeń 2020 r.

 

Roboty drogowe:

- Prace utrzymaniowe przy COR, 

- Wymiana gruntu na DK61 w km ok. 25+045 strona prawa oraz w km 25+020 strona prawa,

- Roboty ziemne –wymiana na DK61 od km 25+045 do km 25+350 strona lewa, 

- Roboty ziemne – wykopy na DK61 od km 24+430 do km 25+035 strona lewa,  

- Roboty ziemne – nasypy na DK61 od km 24+660 do km 24+930 strona lewa,   

- Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej - od km 23+748 do km 23+865.

 

Roboty elektroenergetyczne SN i nN:

- Demontaż słupów i kabli SN w km 24+000 do km 25+020.


Roboty teletechniczne:

- Budowa kanalizacji teletechnicznej „Orange” od studni 24 do studni 32 – ok. 300m 

- Budowa studni – szt. 8 


Roboty sanitarne - Kanalizacja deszczowa:

- Budowa kanalizacji deszczowej  od km 25+050 do km  25+543.

 

Roboty sanitarne – Gaz:

- Przebudowa gazociągu/kolizji: G3-G4.

 

Budowa kanału Bródnowskiego:

- Kontynuacja prac związanych z wykopem i umocnieniem kanału Bródnowskiego w km 25+045.

 
Roboty mostowe:
- ułożenie geokompozytu na ścianach przyczółków obiektów mostowych: w ciągu DK61 jezdnia lewa, w ciągu drogi dojazdowej G–H, w ciągu drogi dojazdowej C-D, 
- wykonanie zasypek podpór i stożków obiektów: w ciągu DK61 jezdnia lewa, w ciągu drogi dojazdowej G–H, w ciągu drogi dojazdowej C–D, 
- wykonanie wylewek z betonu C12/15 pod zbrojenie płyt przejściowych dla obiektów: w ciągu DK61 jezdnia lewa, w ciągu drogi dojazdowej G – H, w ciągu drogi dojazdowej C-D, 
- montaż zbrojenia i deskowania płyt przejściowych dla obiektów: w ciągu DK61 jezdnia lewa, w ciągu drogi dojazdowej G–H, w ciągu drogi dojazdowej C-D,
- betonowanie płyt przejściowych dla obiektów: w ciągu DK61 jezdnia lewa, w ciągu drogi dojazdowej G–H, w ciągu drogi dojazdowej C-D,
- wykonanie koszy gabionowych dla obiektów mostowych: w ciągu DK61 jezdnia lewa, w ciągu drogi dojazdowej G–H, w ciągu drogi dojazdowej C-D,
- wykopy pod podpory kładki,
- wylewka pod zbrojenie podpór kładki z betonu C12/15, 
- zbrojenie i deskowanie podpór kładki,
- betonowanie podpór kładki z betonu C35/45, 
- montaż przęsła kładki kompozytowej.
 
Inne roboty inżynierskie:
- wykonanie pali wierconych pod ekrany akustyczne na lewej jezdni. 

 

Grudzień 2019 r.

 

Roboty drogowe:

- Prace utrzymaniowe przy COR,

- Odtworzenie konstrukcji trasy głównej DK61 w km 25+410 po pracach związanych z zabezpieczeniem wodociągu północnego,

- Rozbiórka budynku na działce 16/2 w km 25+535 str. prawa,

- Roboty ziemne – wykopy, wymiana w km ok. 25+045 strona prawa,

- Usunięto objazd tymczasowy z płyt betonowych po robotach związanych z zabezpieczeniem wodociągu północnego: km 25+410 str. lewa.

 

Roboty elektroenergetyczne SN i nN:

- Ułożenie kabla SN od km 24+150 do km  24+780, 

- Ułożenie kabla SN od km 24+780 do km  25+000. 

 

Roboty teletechniczne:

- Budowa kanalizacji teletechnicznej „Orange” od studni nr 1 do studni nr 3, 

- Budowa kanalizacji teletechnicznej „Orange” od studni nr 20 (km 24+850) do studni 24,

- Budowa studni.

 

Roboty sanitarne - Kanalizacja deszczowa:

- Wykonano kanalizację deszczową od studni D45 do studni D46 od km 25+290 do km 25+320, 

- Zakończono adaptacje studni kanalizacji deszczowej od km 24+420 do km 24+660,

- Wykonano likwidację ciepłociągu km 23+970 do 24+030.

 

Roboty sanitarne - Przebudowa wodociągów:

- Wykonano przełączenie kolizji W1-W2 w km 23+765,

- Wykonano przełączenie kolizji W5-W6 w km 23+952,

- Wykonano przełączenie kolizji W7-W11 od km 25+080 do km 25+230,

- Wykonano przełączenie kolizji W12-W13 w km 25+273,

- Wykonano przełączenie kolizji W14-W15 w km 25+295,

- Wykonano przełączenie kolizji W16-W17 w km 25+315.

 

Przebudowa kanalizacji sanitarnej:

- Przebudowano kanalizację sanitarną na odcinku Si1-S6 od km 24+475 do km 24+62.

 

Zabezpieczenie Wodociągu Północnego:

- Zakończono roboty przy zabezpieczeniu wodociągu Północnego.


Budowa kanału Bródnowskiego:

- Wykonywanie wykopów i umacnianie Kanału  na DK61 w km ok. 25+045. 

 

Zbiorniki retencyjne:

- Zlikwidowano przepompownię oraz odcinki kanalizacji deszczowej w km 24+480 do 24+610.

 

Roboty mostowe:

- Wykonanie deskowania ścian, skrzydeł i ustroju nośnego dla obiektów,  

- Wykonanie zbrojenia ścian, skrzydeł i ustroju nośnego dla obiektów,

- Montaż sączków odwadniających dla obiektów mostowych,

- Montaż kotew talerzowych dla obiektów mostowych,

- Betonowanie trzonów, skrzydeł i płyt ustrojów nośnych obiektów,

- Wykonanie izolacji powłokowej korpusów obiektów.

 

Listopad 2019 r.

Roboty drogowe:

- Prace utrzymaniowe przy COR, 

- Wymiana gruntu od km 25+020 do km 25+543 jezdnia lewa, 

- Roboty ziemne – wykopy w km 25+045 strona prawa, 

- Roboty ziemne - wykopy od km 24+000 do km 24+075 strona lewa, 

- Roboty ziemne - usunięcie warstwy ziemi urodzajnej  od km 24+000 do km 24+075 strona lewa, 

- Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej  na DK61 od km 24+660 do km 24+900,

- Roboty ziemne – zagęszczanie podłoża od km 23+748 do km 23+875 strona lewa, 

- Roboty ziemne - wymiana warstwy podłoża gruntowego DK61 od km 23+748 do km 23+875 strona lewa,

- Rozbiórka budynku na działce 16/2 w km 25+535 strona prawa, 

- Rozbiórka budynku na działce 127/6 w km 25+535 strona lewa. 

 

Roboty elektroenergetyczne SN i nN:

- Wykonanie wykopu pod kabel SN od km 24+150 do km  24+780, 

- Budowa stacji transformatorowej w km 24+780 strona prawa. 

 

Roboty teletechniczne:

- Budowa kanalizacji teletechnicznej „Orange” od studni nr 17 (km 24+680) do studni nr 20 (km 24+850), 

- Budowa studni teletechnicznych „Orange” – 4 kpl studni teletechnicznych.

 

Roboty sanitarne - Gaz:

- Kolizja G9-G10 - przepięcie gazociągu do istniejącej sieci w km 24+180, 

- Kolizja G23-G24 – przepięcie gazociągu do istniejącej sieci w km 25+285,

- Kolizja G25-G26 – przepięcie gazociągu do istniejącej sieci w km 25+340.

 

Roboty sanitarne - Kanalizacja deszczowa:

- Budowa kanalizacji na odcinku D38-D45 – 181m (DN400) od km 25+128 do km 25+290,

- Kontynuacja adaptacji studni kanalizacji deszczowej.

 

Roboty sanitarne - Przebudowa wodociągów:

- Usunięcie kolizji W1-W2 w km 23+765 bez przepięcia do sieci,

- Usunięcie kolizji W5-W6 w km 23+952 bez przepięcia do sieci,

- Usunięcie kolizji W7-W11 od km 25+080 do km 25+230. 

 

Zabezpieczenie Wodociągu Północnego:

- Wykonano zabezpieczenie wodociągu Północnego DN1450 mm rurą dwudzielną DN1640mm, a rurę DN400 mm rurą dwudzielną DN508 mm - DK61 w km 25+410 str. prawa (odwodnienie wykopu, roboty ziemne, montaż rury dwudzielnej).

 

Budowa kanału Bródnowskiego:

- Wykonywanie wykopów i umacnianie Kanału. 

 

Roboty mostowe:

- rozkucie pali prefabrykowanych pod obiektami,

- wykonanie próbnych statycznych obciążeń pali prefabrykowanych, 

- wykonanie deskowania ścian, skrzydeł i ustroju nośnego dla obiektów, 

- wykonanie zbrojenia ścian, skrzydeł i ustroju nośnego dla obiektów,

- Dostawa przęsła kładki kompozytowej  - dostarczono w miejsce składowania (GDDKiA Rejon Boża Wola) w dniu 23.11.2019 r.

 

Październik 2019 r. 

Wprowadzono czasową organizację ruchu: na ul. Krętej, od ul. Wolskiej do ul. Polnej strona lewa, od wiaduktu do ul. Strużańskiej strona prawa, droga wewnętrzna do ul. Sybiraków, w rejonie ul. Polnej/DK61 strona lewa.  

 

Roboty drogowe:

- Prace utrzymaniowe przy COR, 

- Roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu,

- Rozbiórka budynku na działce 127/6 

- Wymiana gruntu km 24+090  24+430 jezdnia lewa (profilowanie i zagęszczenie podłoża), km 25+500 25+543 str. lewa

- Roboty ziemne – wymiana gruntu w km 25+080

- Roboty ziemne – wykopy na DK61 km 23+748  23+875 strona lewa, DK61 km 25+440  25+500 str. lewa 

- Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej - km 24+090  24+430 str. lewa

- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej na DK61 km 24+780  km 25+000 str. prawa, km 25+200  km 25+350

- Wykonanie platformy roboczej pod palownicę - str. prawa, lewa

- Wykonanie objazdu tymczasowego z płyt betonowych  w rejonie ul. Polnej/DK61 str. lewa.  

- Wykonanie rozbiórek pod Wodociąg Północny w km ok. 25+410 str. prawa

- Roboty ziemne, usunięcie ziemi urodzajnej, wykopy, wymiana DK61 km 25+080  25+350

- Rozbiórka nawierzchni jezdni km 25+100  km 25+500

 

Roboty elektroenergetyczne SN i nN:

- Ułożenie kabla SN od km 23+800 – 23+900

- Ułożenie kabla SN od km 23+900 – 24+000

- Usunięcie kolizji energetycznych w rejonie sieci linii napowietrznej SN – odc. od km 24+950  25+130 str. lewa i km 25+050  25+383.

- wykonanie przewiertów pod istniejącą drogą

- Budowa stacji transformatorowej w km 25+050 

- Budowa linii kablowej nN od stacji ST0008 w km  25+050

- Budowa linii kablowej SN od stacji ST0008 w  km 25+050

 

Roboty teletechniczne:

- Budowa kanalizacji teletechnicznej „Orange” od studni nr 14 (km 24+500) do studni nr 17 (km 24+640)

- Budowa studni teletechnicznych „Orange” – 4 kpl studni teletechnicznych 

- Budowa kanalizacji teletechnicznej „Orange” od studni nr 10 (km 24+250) do studni nr 14 (km 24+500)

- Budowa studni teletechnicznych „Orange”– 8 kpl studni

 

Roboty sanitarne - Gaz:

- Kolizja G21-G22  – od km 24+900 do 25+160 -przepięcie gazociągu do istniejącej sieci

- Kolizja G15-G16 oraz G13-G14 – przepięcie gazociągu do istniejącej sieci w km  24+287 i 24+500

- Kolizja G25-G26 – wykonanie przewiertu w km 25+340

- Przebudowa Kolizji G9-G10 w km 24+180

- Przebudowa Kolizji G3-G4 od km 23+870 do km 24+080

 

Roboty sanitarne - Kanalizacja deszczowa:

- Budowa na odcinku D16-D17 od km 24+420 do km 24+445

- Budowa na odcinku D2-D4 (DN600); 

- Budowa na odcinku D3-D3.2.1 km 24+900 do 24+975(DN300)

- Budowa na odcinku D6-D9 (DN600)

 

Roboty sanitarne - Przebudowa wodociągów (Wykonanie przewiertów pod rury osłonowe):

- Kolizja W1-W2 w km 23+765

- Kolizja W3-W4 w km 23+902

- Kolizja W5-W6 w km 23+952

- Kolizja W7.1-W7.2 w km 25+083

- Kolizja W12-W13 w km 25+273

 

Zabezpieczenie Wodociągu Północnego

- Wykonano zabezpieczenie wodociągu Północnego DN1450 mm rurą dwudzielną DN1640mm, a rurę DN400 mm rurą dwudzielną DN508 mm - DK61 w km 25+410 str. lewa 

- Zabezpieczenie ciepłociągu płytami żelbetowymi o wym. 3,5x1,0x0,15 m na DK61 w km 23+845 strona lewa.

 

Roboty mostowe:

- wbicie pali prefabrykowanych 40x40 pod obiekt: w ciągu DK61 Jezdnia lewa – 20szt, 

- wbicie pali prefabrykowanych 40x40 pod obiekt: w ciągu DD G – H – 12 szt. + 1szt kotwiący

- wbicie pali prefabrykowanych 40x40 pod obiekt w ciągu DD C -D – 14 szt.

- wykonanie testów dynamicznych obciążenia pali 40x40 dla obiektów: w ciągu DK61 Jezdnia lewa, w ciągu DD G - H, w ciągu DD C - D

- wykonanie wykopów fundamentowych pod obiekty w ciągu DK61 Jezdnia lewa, w ciągu DD G - H, w ciągu DD C - D

- wbicie ścianki szczelnej stalowej dla zabezpieczenia wykopu na czas realizacji obiektu w ciągu lewej jezdni DK61 w km 25+045

 

 

Wrzesień 2019 r. - prowadzono prace utrzmaniowe przy czasowej organizacji ruchu, prowadzono roboty przy wymianie gruntu, usuwano ziemię urodzajną na DK61 od km 24+660 do km 24+930 strona lewa, rozpoczęto rozbiórkę budynku na działce 127/6 w km ok.25+530 strona lewa, wykonywano roboty przy kanalizacji deszczowej od km 23+740 do km 23+820 i od km 24+460 do km 24+580 oraz od km 24+660 do km 24+970, ułożono rury osłonowe przy istniejącym ciepłociągu w km 23+845, wykonano roboty przy usunięciu kolizji sieci gazowych w km 23+750 strona lewa oraz w km 25+025 strona lewa i od km 24+900 do km 25+160, zabezpieczono ropociagi PERN na DK61 w km 25+450 strona lewa.

 

Sierpień 2019 r. - prowadzono prace utrzmaniowe przy czasowej organizacji ruchu, prace przy wycince drzew i krzewów kolidujące z pracami elektroenergetycznymi na odcinku DK61 od km 25+383 do km 25+543, roboty elektronenrgetyczne SN i nN na odcinku 160m, zdjęcie ziemi urodzajnej strona lewa na odcinku DK61 od km 25+383 do km 25+543, wykonanie rurociągu tymczasowego na zrzut wody do odwodnienia wykopu przy zabezpieczeniu wodociągu północnego w km 25+400.

 

 

Lipiec 2019 r. - w dniu 05.07.2019 r. została wydana decyzja ZRID nr 83/SPEC/2019 dla zadania "Rozbudowa DK61 na odcinku od km 1+634,82 do km 1+794,82 - w ramach zadania "Rozbudowa drogi krajowej nr 61 do parametrów klasy GP na odcinku Legionowo - Zegrze Południowe wg wariantu III na odcinku A i wg wariantu I na odcinku B", z wyłączeniem zatoki autobusowej na odcinku od km 1+732 do km 1+793" i ruszyły prace związane z przygotowaniem zaplecza budowy.

 

 

Czerwiec 2019 r. - ze względu na brak decyzji ZRID wykonywano tylko prace utrzymaniowe.

 

 

Maj 2019 r. - ze względu na brak decyzji ZRID wykonywano tylko prace utrzymaniowe TOR oraz koszono trawę.

 

 

Kwiecień 2019 r. - ze względu na brak decyzji ZRID wykonywano tylko prace utrzymaniowe.

 

 

 

Marzec 2019 r. - ze względu na brak decyzji ZRID wykonywano tylko prace zabezpieczające oraz utrzymaniowe.

 

 

Luty 2019 r. - prowadzono prace budowlane nad: budową kanalizacji deszczowej, przebudową kanalizacji sanitarnej, budową sieci gazowej wraz z przewiertami pod DK61 oraz prace rozbiórkowe dróg pod wykonanie kanalizacji deszczowej. 

 

 

 

Styczeń 2019 r. - kontynuowano prace budowlane nad: przebudową kanalizacji sanitarnej, wymianą gruntu w rejonie Kanału Bródnowskiego oraz rozpoczęto prace przy wykonywaniu sieci gazowej. Wprowadzono tymczasową organizację ruchu ETAP 2.

 

 

 

Grudzień 2018 r. - kontynuowano prace budowlane - budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Strużańskiej do ul. Piaskowej oraz rozpoczęto wymianę gruntu w rejonie Kanału Bródnowskiego.

 

 

Listopad 2018 r. - wprowadzono tymczasową organizację ruchu ETAP 1 i rozpoczęto prace budowlane - budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Strużańskiej do ul. Piaskowej.

 

 

Październik 2018 r. - rozpoczęto prace przygotowawcze polegające na poszerzeniu istniejącej jezdni DK61 na odcinku od ul. Strużańskiej do ul. Polnej w kierunku Zegrza. Planuje się że poszerzenie będzie użytkowane do czerwca 2019 r. tj. 8 miesięcy.

 

Czerwiec - Wrzesień 2018 r. - Trwały wyłącznie prace nad Projektami Wykonawczymi.

 

Maj 2018 r. - prace przy usuwaniu karp zostały przerwane ze względu na zaplątanie karp w sieci podziemne i zostaną wznowione w czasie przebudowy infrastruktury podziemnej. W dniu 25.05.2018 r. Wykonawca, zgodnie z Warunkami Kontraktu oraz w celu spełnienia Wymaganych Minimalnych Ilości Wykonania - Kamień Milowy nr 1, złożył Wniosek o wydanie zamiennej decyzji ZRID, decyzji ZRID oraz zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.

 

 

Kwiecień 2018 r. - teren po wycince został uprzątnięty i trwały prace przy segregowaniu i układaniu drewna na placu składowym. Wykonawca przystąpił do usuwania karp pozostałych po wycince drzew. 

 

 

Przed okresem ochronnym czyli do końca lutego wycięto wszystkie zaplanowane do wycinki drzewa i krzewy. W marcu 2018 r. - prowadzone były prace porządkowe po wycince drzew i krzewów. Karpy drzew będą usuwane w dogodnym czasie, ze względu na zmarzniętą ziemię i zaplątanie karp w sieci podziemne.  

 

 

Zostały wykonane prace projektowe, pozyskane były uzgodnienia Warunków Technicznych od gestorów sieci, przeprowadzane zostały analizy:

 • akustyczna - związana z rozplanowaniem ekranów akustycznych,
 • środowiskowa - związana z ustaleniem możliwości zlokalizowania przejść dla zwierząt. Na potrzeby tej analizy zostały zamontowane fotopułapki w rejonie kanału Bródnowskiego.

 

 

W okresie grudzień 2017 r. - luty 2018 r. prowadzone były prace przygotowawcze polegające na wycince drzew i krzewów, które były poprzedzone kontrolą saperską.