1. Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61
  odcinek III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z
  ul. Wolską
 2. Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61
  odcinek III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z
  ul. Wolską
 3. Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61
  odcinek III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z
  ul. Wolską

Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Opis kontraktu

Nazwa Kontraktu: „Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61 odc. III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z ul. Wolską.” 

Numer Kontraktu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.74.2015 


Wartość Kontraktu: 37 184 852,78 zł netto; 45 737 368,92 zł brutto

Termin realizacji: 31 miesięcy (bez uwzględnienia okresów zimowych [od 15 grudnia do 15 marca] w okresie robót budowlanych) od podpisania umowy z Wykonawcą tj. 

Rozpoczęcie realizacji                  25.07.2017r.

Zakończenie realizacji robót:        24.05.2021r.

 

Wizualizacja :
 

Spodziewane efekty inwestycji:
Planowana inwestycja polega na przebudowie trasy drogi krajowej na terenie województwa mazowieckiego w miejscowości Legionowo.
Przedsięwzięcie to jest jednym z elementów budowy nowoczesnego systemu komunikacyjnego Polski, który pozwoli na uzyskanie wymiernych korzyści w systemie dróg publicznych (poprawa bezpieczeństwa na drodze, zwiększenie przepustowości, poprawa jakości komunikacji samochodowej na tym odcinku) na  poziomach: regionalnym i krajowym. Budowana trasa będzie drogą dwujezdniową z dwoma pasami ruchu, wraz z siecią powiązań z innymi drogami publicznymi. Inwestycja obejmuje budowę drogi, obiektów inżynierskich oraz skrzyżowań . Powstaną drogi dojazdowe, chodniki, system odwodnienia, oświetlenie skrzyżowań. Zostaną przebudowane i zabezpieczone urządzenia infrastruktury zewnętrznej, branży elektrycznej, teletechnicznej, sanitarnej, wodociągowej, gazowej, hydrologicznej.

 

 


 


Przedmiotem zamówienia jest Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61 odc. III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z ul. Wolską. Zamówienie obejmuje:
 

1) zaprojektowanie dwujezdniowej drogi krajowej nr 61 na odcinku przejścia przez Legionowo – odc. III po drodze głównej do rejonu skrzyżowania z ul. Wolską od km 23+748 do km 25+543, o dł. ok. 1,8 km, z obiektami inżynierskimi, towarzyszącą infrastrukturą i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu, tj. opracowanie dokumentacji projektowej,

2) opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej, umożliwiającej realizację robót odcinka drogi krajowej,

3) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wymaganych prawem wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji niezbędnych do zaprojektowania  i zrealizowania inwestycji, 

4) wybudowanie drogi krajowej jw. wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą,

5) opracowanie dokumentacji powykonawczej,

6) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi krajowej na odcinku jw.,

7) uzyskanie decyzji administracyjnych, pozwalających na użytkowanie inwestycji.
 

Dla inwestycji objętej przedmiotem zamówienia należy zaprojektować i wykonać  w szczególności następujące roboty budowlane:

1. Budowę drogi o przekroju dwujezdniowym wraz z przynależną infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu,

2. Budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą krajową,

3. Budowę dróg obsługujących tereny przyległe do projektowanego pasa drogowego,

4. Budowę dróg technologicznych oraz dróg dojazdowych do urządzeń drogowych np. zbiorników retencyjnych,

5. Budowę obiektów inżynierskich,

6. Rozbiórkę istniejących obiektów inżynierskich,

7. Budowę chodników dla pieszych i ścieżek rowerowych,

8. Budowę zatok autobusowych,

9. Budowę systemu odwodnienia korpusu drogowego (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, przepompownie i inne),

10. Budowę urządzeń ochrony środowiska takich jak zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, zieleń, system odprowadzenia wód opadowych, zbiorniki retencyjne, urządzenia podczyszczające wody opadowe z jezdni,

11. Budowę infrastruktury dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej w tym sieci elektroenergetyczne, sieci wodociągowe, sieci i urządzeń oczyszczających ścieki sanitarne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne, 

12. Przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury technicznej,

13. Budowę i przebudowę oświetlenia drogowego,

14. Organizację ruchu (oznakowanie poziome i pionowe z wyposażeniem), urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym sygnalizację świetlną,

15. Wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp,

16. Oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w celu skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,

17. Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie robót oraz w okresie usuwania wad,

18. Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy, do stanu przed rozpoczęciem budowy, 

19. Wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań,

20. Wszelkie roboty związane z przebudową i rozbiórką elementów kolidujących z inwestycją,

21. Zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy,

22. Wycinka istniejącej zieleni,

23. Zagospodarowanie terenu zielenią,

24. Wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla zaprojektowania i zrealizowania inwestycji.

 

Pełny ekran